SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Výberové konanie na pozíciu vedúcej školskej jedálne

 09.10.2023

  Výberové konanie na miesto vedúcej školskej jedálne

Obec Ostrovany , Hlavná 60/29, 082 22 Ostrovany, zastúpená starostom obce Mgr. Rastislavom Popušom, v zmysle zákona č.552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúcej školskej jedálne do Materskej školy v  Ostrovanoch.

Voľné pracovné miesto               :     Vedúca školskej jedálne

Názov a sídlo zamestnávateľa    :     Obec Ostrovany, Hlavná 60/29, Ostrovany 082 22

Termín nástupu                           :     01.11.2023

Pracovný pomer                           :    doba určitá do 31.08.2024 s predpokladom na dobu

                                                          neurčitú

Pracovný úväzok                         :     50%,

                                                         od 1.9.2024 predpokladaný úväzok 100%

Platové podmienky                      :    v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. v znení neskorších

                                                          predpisov a Nariadenia Vlády  Slovenskej republiky č.                              

                                                          220/2022 Z.z, ktorými sa ustanovujú platové tarify  

                                                         zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 1. Kvalifikačné požiadavky a predpoklady :

Ukončené minimálne úplne stredné odborné vzdelanie s maturitou v oblasti potravinárstva a spoločného stravovania/ekonomické vzdelanie, stredná hotelová škola,  stredná priemyselná škola potravinárska

 1. Požiadavky na uchádzača :
 • praktické zručnosti využiteľné pri výkone epidemiologicky závažnej činnosti
 • znalosť príslušných právnych predpisov, vyhlášky MŠ SR č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania v znení neskorších predpisov, znalosť ekonomiky v oblasti financovania školskej jedálne
 • ovládanie PC na úrovni základného kancelárskeho balíka a špecializovaného softvéru pre zariadenia verejného stravovania s plne elektronickým systémom
 • prax v zariadení spoločného stravovania najmenej 2 roky, preferuje sa prax v školskom stravovacom zariadení
 • znalosť hygienických predpisov a požiadaviek vrátane HACCP

 

Ďalšie požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť v zmysle §3 ods.3 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania
 • schopnosť organizovať a efektívne plánovať práce
 • komunikačné schopnosti, samostatnosť, precíznosť, spoľahlivosť, flexibilita
 • finančná a ekonomická gramotnosť
 • pomoc v kuchyni v prípade zastupovania, v prípade

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov a dokumentov potrebných k zaradeniu do výberového konania :
 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • fotokópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti – (doložiť pri nástupe do zamestnania.)
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle §11 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 1. Výberové konanie bude pozostávať z pohovoru pred výberovou komisiou.

 

 1. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní :

Uzávierka prijímania žiadostí je 20.10.2023 (piatok)  do 12.00 hod. V uvedenom termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené na Obec Ostrovany, Hlavná 60/29, 082 22 Ostrovany. Na oneskorene doručené žiadosti  sa nebude prihliadať.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie – neotvárať“ na adresu :

Obec Ostrovany, Hlavná 60/29, 082 22 Ostrovany. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom

 

 

 1. Dátum a miesto výberového konania.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.10.2023 (streda) o 11.00 hod. v budove OcÚ Ostrovany, Hlavná 60/29, 082 22 Ostrovany,

Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky požadované doklady podľa bodu 3.

 

V Ostrovanoch 9.10.2023                                                            ........................................................... 

                                                                                                            v.r.  Mgr. Rastislav Popuša

                   


Zoznam aktualít: