SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk

PREHĽAD PREDPISOV, POKYNOV, INŠTRUKCIÍ
A VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK

( § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z.)

Obec Ostrovany v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúci prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, na základe ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k obci Ostrovany:

a) Právne predpisy

 • zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení   neskorších právnych predpisov
 • zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon SNR č. 372/1990 zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,
 • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
 • ostatné právne normy upravujúce kompetencie obce Ostrovany.

b) Pokyny

 • Interné pokyny starostu obce neboli vydané.

c) Inštrukcie

 • Obec Ostrovany nevydala v rámci svojej kompetencie žiadne inštrukcie.

d) Výkladové stanoviská

 • Obec Ostrovany tvorí súčasť územnej samosprávy Slovenskej republiky, ktorá je budovaná ako sústava jednostupňová.
 • Obec nevydala žiadne výkladové stanovisko týkajúce sa vnútorného alebo vonkajšieho chodu právnickej osoby verejného práva.