SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

Obec Ostrovany vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti. konania.

O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú orgány obce - obecné zastupiteľstvo a starosta obce v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi (najmä Štatútom obce Ostrovany, Zásadami o prijímaní, evidencii a vybavovaní sťažností a Zásadami hospodárenia s majetkom obce Ostrovany)

Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými zásadami správneho konania – ustanovenie § 3ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia.

Stanovujú sa nasledujúce pravidlá pre postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní:

a) O každej žiadosti, návrhu alebo podnete vedie obec samostatný spis

b) Lehota na vybavenie je 4 mesiace od doručenia podania na obecný úrad, ak osobitný predpis neustanovuje lehotu ne vybavenie konkrétneho podania.
Starosta obce môže túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, ak je to potrebné pre objektívne zistenie právne významných skutočností, ale môže túto lehotu aj skrátiť.

c) Obec (poverení zamestnanci obce) je oprávnená vyzvať žiadateľa, resp. toho kto podanie podal, aby v lehote do 15 dní od doručenia výzvy doplnil údaje, príp. poskytol vysvetlenie.
Zároveň je oprávnená požadovať o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní. V prípade, ak nedôjde k doplneniu podania v zmysle výzvy obce, obec vec odloží alebo vybaví.

d) O výsledku vybavenia veci obec písomne upovedomí toho, kto podanie podal.

e) Anonymné žiadosti, návrhy a podnety obec vybavuje podľa vlastnej úvahy v závislosti od konkrétnych okolností. V tomto prípade lehoty neplynú