SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Stále zverejnené informácie

STÁLE  ZVEREJŇOVANÉ  INFORMÁCIE  O  OBCI
OSTROVANY


v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 1. ZBIERKA ZÁKONOV SR

  Do Zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na Obecnom úrade v Ostrovanoch.
  Zbierka zákonov je v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov každému prístupná na nazretie v papierovej podobe od roku 1991 do roku 2008 vrátane. Možnosť kopírovania za úhradu vo výške materiálových nákladov v súlade so sadzobníkom úhrad zverejnených obcou na úradnej tabuli.
  Zbierka zákonov je tiež každému prístupná v elektronickej podobe na Obecnom úrade v Ostrovanoch v úradných hodinách obecného úradu.
 2. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE

  Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade, alebo na internetovej stránke obce www.ostrovany.sk.
 3. SŤAŽNOSTI

  Sťažnosti možno podávať na Obecnom úrade v Ostrovanoch v úradných hodinách obecného úradu.
 4. ŽIADOSTI, NÁVRHY, PODNETY A LEBO INÉ PODANIA

  Žiadosti, návrhy, podnety a iné podania možno podávať na Obecnom úrade v Ostrovanoch v úradných hodinách obecného úradu.
 5. UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

  Do uznesení obecného zastupiteľstva možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Ostrovanoch v úradných hodinách obecného úradu, alebo na internetovej stránke obce www.ostrovany.sk.
 6. INFORMÁCIE O OBCI

 • Miesto, kde je možné informácie získať:
  Obecný úrad v Ostrovanch
  082 22 Ostrovany 60

 

 • Čas: V úradných hodinách obecného úradu, ktoré sú zverejnené na úradnej tabuli obce.

 

 • Spôsob získavania informácií:

            Obec poskytuje informácie na základe žiadosti podľa § 14 zákona č. 211/2000 Z. z. o
            slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
             znení neskorších predpisov.

 • Spôsob podávania žiadosti:

             Žiadosť možno podať ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou alebo iným
             technicky vykonateľným spôsobom.

 • Náležitosti žiadosti:

              Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko,
              názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých
              informácii sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácii žiadateľ navrhuje.
 

 1. INFORMÁCIE  O  POSTUPE  PRI  VYBAVOVANÍ  VŠETKÝCH  ŽIADOSTÍ, NÁVRHOV  A  INÝCH  PODANÍ, VRÁTANE  LEHÔT, OPRAVNÝCH  PROSTRIEDKOV  A  MOŽNOSTI  SÚDNEHO  PRESKÚMANIA, PREHĽAD  PRÁVNYCH  PREDPISOV, POKYNOV, INŠTRUKCIÍ, VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK  PODĽA, KTORÝCH  OBEC  KONÁ  A  ROZHODUJE, ALEBO KTORÉ  UPRAVUJÚ  PRÁVA  A  POVINNOSTI  FYZICKÝCH  A  PRÁVNICKÝCH  OSÔB  VO  VZŤAHU  K  OBCI

 

 • Miesto, kde informácie možno získať:

           Obecný úrad v Ostrovanch
           082 22 Ostrovany 60

 • Čas: V úradných hodinách obecného úradu.