SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Matrika

Legislatíva Zákon č. 154/1994 Zb. o matrikách

Matričným úradom pre obec Ostrovany je Spoločný obecný úrad v Šarišských Michaľanoch.

Adresa matričného úradu:

Spoločný obecný úrad
Matričný úrad
Kpt. Nálepku 18
082 22 Šarišské Michaľany

Úradné hodiny:

Pondelok   7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Streda 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Tel.: 051/4582 216

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v meste Sabinov. Predmetom zápisu do matriky sú matričné udalosti, ktoré nastali na území mesta Sabinov. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Matrika je verejná listina. Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list, potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike, doslovné výpisy z matrík.

Vydanie matričných dokladov:

 1. Rodných, sobášnych a úmrtných listov
  - matričný úrad vydá doklad po predložení občianskeho preukazu osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny (§ 18 zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách).

 

 1. Uzavretie manželstva
  - Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva snúbencami, ktorí chcú uzavrieť manželstvo pred orgánom štátu alebo orgánom cirkvi musia byť prítomní obaja snúbenci.

Občania SR predložia tieto doklady:

 • rodné listy snúbencov
 • občianske preukazy snúbencov
 • rozvedení snúbenci predložia právoplatný rozsudok o rozvode
 • neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov predkladá právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Cudzinec predkladá najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva okrem vyššie uvedených dokladov:

 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva, nie starší ako šesť mesiacov§ 27 a § 28 zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách

Cudzojazyčné doklady sa predkladajú preložené do slovenského jazyka súdnym tlmočníkom SR a opatrené príslušnými osvedčeniami, ak osobitný právny predpis alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Miesto podania žiadosti snúbencami

 • Ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom štátu žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden zo snúbencov trvalý pobyt.

Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva aj pred iným matričným úradom tzv. delegáciou. Ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom cirkvi žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva.

Prijatie skoršieho priezviska po rozvode manželstva

K oznámeniu o prijatí skoršieho priezviska po rozvode je potrebné predložiť:

 • rozsudok  o rozvode
 • občiansky preukaz
 • lehota na oznámenie je trojmesačná po právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva
 • oznámenie sa podáva na matričnom úrade, kde bolo rozvedené manželstvo uzavreté § 27 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine

Úmrtie občana
Vybavenie úmrtia nebohého, ktorý zomrel v  obvode matričného úradu Šarišské Michaľany Je potrebné predložiť tieto doklady:

 • list o prehliadke mŕtveho 2-3x, vystaveného prehliadajúcim lekárom
 • občiansky preukaz nebohého

Zápis matričnej udalosti občana SR, ktorá nastala v cudzine do  osobitnej matriky.

Žiadosť o zápis do osobitnej matriky možno podať na matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan SR trvalý pobyt
Predkladá tieto doklady:

 • cudzozemský matričný doklad preložený súdnym tlmočníkom do jazyka slovenského
 • rodný list občana SR
 • občiansky preukaz prípadne cestovný pas
 • právopl. rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak osobný stav občana bol rozvedený
 • občania, ktorým bolo udelené štátne občianstvo SR aj listinu o udelení ŠO SR

Zoznam prekladateľov je uverejnený na  stránke www.justice.gov.sk/prekladatelia