SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Evidencia daní a poplatkov

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. VZN Obce Ostrovany č. 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany.

Obec Ostrovany je správca týchto miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
d/ daň za predajné automaty,
e/ daň za nevýherné hracie prístroje.
f/ miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok).

Daň z nehnuteľností
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívacie nehnuteľnosti. Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

Daň za psa
Chovateľ psa je povinný psa prihlásiť v kancelárií Obecného úradu do 30 dní od jeho nadobudnutia. Pri prihlasovaní je potrebné vyplniť predpísané tlačivá. Chovateľ psa je povinný sa preukázať očkovacím preukazom psa /pes musí byť očkovaný proti besnote/. Registračnou známkou je potrebné označiť psa. Pri odhlásení psa z evidencie je chovateľ povinný vrátiť známku. Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a VZN Obce Ostrovany č.4/2006 o chove, vodení a držaní psov na území obce Ostrovany.

Daň za užívanie verejného priestranstva
Za verejné priestranstvo v obci Ostrovany sa považujú verejne prístupné pozemky vo vlastníctve obce a to najmä:
a/ miestne komunikácie a chodníky parcelné číslo 6/6, 67, 171, 198, 207/2, 270, 289, 299,
347, 368, 450, 454,
b/ športoviská a iné plochy vo vlastníctve obce parcelné čísla 2/1, 69, 507 a 508.

Daň sa neplatí:
a/ za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,
b/ za skládku tuhých palív, umiestnenie stavebného zariadenia a materiálu, ktoré právnická alebo fyzická osoba odstráni z verejného priestranstva do 72 hodín od jej založenia a verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu.

Daňovník (fyzická a právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo) oznámi vznik a zánik daňovej povinnosti bezprostredne pred začatím užívania verejného priestranstva na obecnom úrade miestne príslušného správcu dane, kde túto daň aj zaplatí.

Daň za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje
Prvú splátku dane za predajné automaty alebo jej pomernú časť je daňovník povinný uhradiť
v lehote do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

Pri vzniku daňovej povinnosti je daňovník povinný predložiť kópiu dokladov identifikujúcich predajný automat a vyplniť daňové priznanie na tlačive, ktoré obdrží na obecnom úrade. Zároveň je povinný viesť preukaznu evidenciu na účely tejto dane s identifikáciou predajných automatov, ktorú obdrží u správcu dane.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok)
Daňovník oznámi vznik a zánik daňovej povinnosti bezprostredne pred začatím resp. ukončením poplatkovej povinnosti na obecnom úrade miestne príslušného správcu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde tento poplatok aj zaplatí.

Ak poplatník obci preukáže na základe hodnoverných podkladov,
a/ že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, alebo
b/ že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní,
obec odpustí poplatníkovi poplatok za toto obdobie.

Ak poplatník nevyprodukuje odo dňa vývozu komunálneho odpadu žiadny odpad je povinný písomne, na výzvu správcu miestneho poplatku, hodnoverne preukázať akým spôsobom komunálny odpad zlikvidoval. Nepredloženie hodnoverného písomného vyhlásenia o likvidácii komunálneho odpadu je považované za porušenie tohto VZN.