SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pracovníci a kontakty

Terénni sociálni pracovníci:

 1. Antónia IĽKIVOVÁ, PhDr.
 2. Anna SLIMÁKOVÁ, Mgr.
 3. Dominika Tulejová,Mgr.

Terénny pracovníci:

 1. Libuša Duždová
 2. Katarína Kolarčíková, Bc.

Adresa :
Obec Ostrovany
Ostrovany  Hlavná č. 60/29
082 22 p Šarišské Michaľany

Telefón: +421 51 489 22 31

Mobil: 0905 848 695

E-mail: ostrovanytsp@gmail.com

Úradné hodiny:

Pondelok   7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00 12:30 - 14:00


Terénna sociálna práca – odborná činnosť, ktorá je prevažne vykonávaná v prirodzenom prostredí klienta (v byte, komunite, vo voľnom priestranstve) a je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania. Je zameraná na uľahčovanie života, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách a zmierňovanie dopadov zlej sociálnej situácie, chudoby a sociálneho vylúčenia. Má charakter priamej sociálnej práce s človekom, ktorá sa vykonáva v kontexte jeho primárneho prostredia rodiny, resp. iných blízkych sociálnych väzieb, je orientovaná na človeka, rešpektuje jeho potreby, návrhy na riešenie problému a stavia na schopnostiach a mobilizácii jeho vnútorných síl. Terénna sociálna práca je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím (rodina, skupiny, komunita), ale presahuje svoje hranice v činnostiach smerujúcich k rozvoju lokality /komunity, presadzovaniu práv a záujmov cieľových skupín na lokálnej úrovni.

Terénna práca - činnosť vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka (v byte, komunite, vo voľnom priestranstve) zameraná na podporu aktivít, ktoré smerujú k zmierneniu dôsledkov sociálneho vylúčenia a chudoby. Terénna práca je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálne prostredie (rodina, skupina, komunita), ale presahuje svoje hranice v činnostiach smerujúcich k rozvoju lokality /komunity, presadzovaniu práv a záujmov cieľových skupín na lokálnej úrovni.

Terénny sociálny pracovník (TSP) – v pracovnoprávnom vzťahu s obcou, v rámci svojej činnosti vyhľadáva a kontaktuje jednotlivcov a rodiny so sociálnymi problémami, posudzuje životné situácie ľudí v kontexte ich sociálnych vzťahov, poskytuje základné informácie v krízových situáciách a podporu pri zabezpečovaní služby, poskytuje sociálnu intervenciu a plánuje proces riešenia sociálneho problému, poskytuje poradenský proces pre jednotlivcov a skupiny, sprostredkúva kontakt s aktérmi v spoločenskom prostredí (inštitúciami a odborníkmi), ktorých sa týka daný sociálny problém, poskytuje pomoc pri riešení osobných záležitostí, spolupracuje s inštitúciami (MVO, školami, exekútormi a pod.). Práca v prirodzenom prostredí klienta vytvára priestor na zapojenie celej rodiny, príp. komunity. Poskytuje priestor na skupinovú prácu. Vstup do súkromného priestoru jednotlivca, rodín a spoločenstva kladie vysoké nároky na profesionálne zručnosti pracovníka a vyžaduje si dodržiavanie etických zásad a princípov správania sa. TSP vykonáva súbory činností na rôznych úrovniach: priamu prácu s klientom, nepriame aktivity v prospech prijímateľov sociálnych služieb, aktivity v prospech vlastného profesionálneho rozvoja.

Terénny pracovník (TP) - v pracovnoprávnom vzťahu s obcou, v rámci svojej činnosti asistuje TSP pri výkone jeho činnosti podľa jeho pokynov a pod jeho metodickým vedením. Samostatne poskytuje príslušníkom marginalizovaných rómskych komunít hlavne pomoc v problémových alebo krízovýchsituáciách, ktoré je potrebné riešiť v danom čase a mieste bez potreby dlhodobejšieho plánovania. Zároveň kontaktuje a pripravuje potenciálnych klientov na terénnu sociálnu prácu, ktorá už je dlhodobejšia a plánovaná. Terénny pracovník sprevádza klientov pri využívaní iných nástrojov sociálnej inklúzie, sociálnych služieb a služieb zamestnanosti.


Náplň práce terénneho sociálneho pracovníka

 • aktívne vyhľadáva a kontaktuje potenciálnych klientov,  jednotlivcov a rodina so sociálnymi problémami v rámci cieľovej skupiny,
 • odborne posudzuje životné situácie človeka, osôb v kontexte ich sociálnych vzťahov,
 • poskytuje základné informácie v krízových situáciách a  podpora pri zabezpečovaní potrebných sociálnych služieb,
 • vytvára a realizuje plány práce s klientom, poskytuje sociálne intervencie a plánuje proces riešenia sociálneho problému, sprostredkúva kontakt s aktérmi v spoločenskom prostredí, ktorých sa týka daný sociálny problém,
 • pomáha pri riešení osobných záležitostí, realizuje individuálny a skupinový poradenský proces,
 • poskytuje pomoc pri riešení osobných záležitostí, vrátane koordinácie potrebných sociálnych, pedagogických, psychologických, zdravotných a iných služieb v záujme klienta,
 • poskytuje krízovú intervenciu,
 • sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií, pričom kladie dôraz na podporu jeho autonómie a sebestačnosti,
 • orientuje sa v aktuálne platnej legislatíve,
 • facilitácia (uľahčovanie , zjednodušovanie)  pri riešení konfliktov v lokalite,
 • case management:

a) Individuálny case management 

Terénny sociálny pracovník (TSP) vedie sám klientov v prípad a ručí za kvalitu

zvolených postupov, spoločne s klientom volí, kedy a aká sociálna služba,

inštitúcia, organizácia „vstúpi“ do riešenia klientovej zákazky.

b) Týmový case management 

Vnútorný CM - charakterizuje spoluprácu v rámci týmu organizácie - na riešení

situácie klienta sa podieľa niekoľko služieb jednej organizácie.

Vonkajší CM - na riešení situácie klienta sa podieľajú ďalšie subjekty, ktoré

tvoria tým s rôznou mierou zapojenia.

 • administratívne spracováva výkon svojej práce, eviduje priame prípadové práce,
 • zbiera dáta v lokalite, v spolupráci s RK,
 • koordinuje pracovné aktivity s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami,
 • dokáže sa priebežne vzdelávať a udržiavať si odbornú spôsobilosť.

Náplň práce terénneho pracovníka

 • asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností,
 • pod vedením terénneho sociálneho pracovníka aktívne vyhľadáva a kontaktuje potenciálnych klientov, osoby so sociálnymi problémami,
 • pomáha v problémových alebo krízových situáciách, poskytuje  pomoc pri výkone opatrení v oblasti primárnej prevencie klientov,
 • poskytuje informácie smerujúce k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom sociálnych  služieb, informácie o základných právach a povinnostiach,
 • sprevádza klientov v rámci riešenia ich sociálnych problémov,
 • pripravuje stretnutia s rodinami klientov,
 • približuje kultúrny kontext lokálnej komunity terénnemu sociálnemu pracovníkovi,
 • vytvára sociálne a spoločenské kontakty a aktivizuje klientov pod vedením sociálneho pracovníka,
 • uľahčuje komunikáciu a sprostredkovanie kontaktov v komunite,
 • administratívne spracúva výkon svojej práce,
 • zbiera dáta v lokalite, v spolupráci s terénnym sociálnym pracovníkom,
 • podieľa sa na opatreniach v oblasti primárnej prevencie,
 • konzultuje s terénnym sociálnym pracovníkom postupy v rámci svojho metodického vedenia,
 • spolupracuje s koordinátorom terénnej sociálnej práce,
 • riadi sa usmerneniami terénneho sociálneho pracovníka,
 • dokáže sa priebežne vzdelávať a udržiavať si odbornú spôsobilosť.