SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Rozhodnutia obce

ROZHODNUTIA OBCE

(informácie o možnosti a spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce a o súdnom preskúmavaní rozhodnutí obce)

1) Opravné prostriedky voči rozhodnutiam obce:

  • Miesto podania opravného prostriedku:
        Obecný úrad v Ostrovanch
        082 22 Ostrovany 60
     
  • Spôsob podania opravného prostriedku: vždy písomne a v dvoch exemplároch, pokiaľ v konkrétnom rozhodnutí obce nie je uvedené inak.
  • Lehota na podanie opravného prostriedku: lehota je 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné.

2) Súdne preskúmavanie rozhodnutí obce
Súdnemu preskúmaniu podliehajú tie rozhodnutia obce, kde to pripúšťa ustanovenie § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, resp. to vyplýva z osobitných právnych predpisov.

Pri preskúmavaní rozhodnutia musia byť splnené obsahové i formálne náležitosti požadované platnou právnou úpravou.