SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Číslovanie stavieb

Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla, súpisného a orientačného čísla


Zákonná úprava:

  • zákon 369/1990 z.z. o obecnom zriadení v platnom znení,
  • zákon 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • vyhláška MV č. 31/2003 Z. z. a vyhl. MV SR č. 141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb,
  • vyhláška MV SR č. 142/2015 z 23.6.2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov


K vybaveniu určenia súpisného a orientačného čísla budete potrebovať:

  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie na bytové (nebytové) budovy,
  • právoplatné stavebné povolenie na bytové (nebytové) budovy, v prípade rozostavanej

  budovy,

  • rozhodnutie, ktorým sa povoľuje odstránenie bytovej (nebytovej) budovy v prípade, že budete žiadať o zrušenie súpisného a orientačného čísla,
  • geometrický plán so zameraním adresného bodu (§ 3 ods. 4 zák.125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
  • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (§ 6 ods. 1 písm. d/1 zák. 125/2015 Z. z. o registri  adries a o zmene a   doplnení niektorých zákonov),
  • vyplnenú žiadosť (vzory príloha DOKUMENTY OBCE – Žiadosti a formuláre)


Poplatok za obstaranie tabuľky so súpisným a orientačným číslo:

Prvé vydanie súpisného čísla a orientačného čísla je bezplatné –obec obstaráva na vlastné náklady stavebníkovi alebo inej oprávnenej osobe.

Rozhodnutie o určení súpisného - orientačného čísla sa doručí na Okresný úrad, katastrálny odbor Sabinov na zápis práv nehnuteľností záznamom do evidencie nehnuteľností. Zároveň sa stavebníkovi vydá orientačné číslo (červené) a súpisné číslo (čierne).

Tabuľka s orientačným číslom a súpisným číslom sa umiestňujú na stavbu tak, aby boli dobre viditeľné z komunikácie. Ich pripevnenie a údržbu zabezpečuje vlastník stavby.