SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Cieľ TSP v obci

Národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“

ITMS2014+: 312051C909

_________________________________________________________________________________

NP TSP a TP je jeden z vybraných projektov „Take away“ balíka, ktorý predstavuje sociálnu inováciu založenú na kombinácií inkluzívnych programov (verifikovaných počas programového obdobia 2007-2013) ako terénna sociálna práca, inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, komunitné centrá a nového prvku poskytovania podpory v oblasti vysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach. Súbor národných projektov bude realizovaný komplexne v 150 obciach za účelom zrýchlenia pokroku procesu integrácie MRK v štyroch strategických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie.

Cieľové skupiny:

  • cieľovou skupinou NP TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK sú najmä príslušníci marginalizovaných rómskych komunít a osoby, ktoré zabezpečujú realizáciu NP TSP a TP (terénni sociálni pracovníci, terénni pracovníci).
  • marginalizované rómske komunity (MRK) - sociálne vylúčené spoločenstvá s koncentráciou Rómov, ktorí trpia vysokou mierou sociálneho a priestorového vylúčenia. Tieto spoločenstvá sú na nižšej socio-ekonomickej úrovni ako ostatné časti obce a vykazujú odlišné charakteristiky, napr. nižšia kvalita a preľudnenosť obydlí, absencia infraštruktúry, vysoká nezamestnanosť a príjmová aj materiálna chudoba obyvateľov, nižšia vzdelanostná úroveň a pod.

 

Ciele projektu:
 
 
Hlavným cieľom NP TSP a TP je motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov prostredníctvom spoločnej aktivity. Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci sa budú v obciach venovať klientom so zámerom definovať prevenčné opatrenia sociálneho vylúčenia a rôznych ďalších sociálne rizikových javov.Činnosť TSP/TP bude zameraná na zmierňovanie nerovností, nerovného prístupu k službám a v neposlednom rade na zvyšovanie sociálnych kompetencií klientov. Všetky opatrenia vykonávajú pracovníci po konzultáciách a dohode s klientom, prípadne sa navrhne riešenie iným odborníkom.