SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

Obec Ostrovany leží v Spišsko - šarišskom medzihorí na terase Torysy. Obec patrí pod okres Prešov do Východoslovenského kraja. V roku 1970 mala 1002 obyvateľov. 


Pahorkatinný povrch prevažne odlesneného chotára tvorí centrálnokarpatský flyš. Má lužné, černozemné, hnedozemné, hnedozemné oglejené a nivné pôdy. V lesoch prevládajú borovicové a dubovo – borovicové porasty. V obci je prírodný park, založený v roku 1858, poškodený vojnou a Torysou. 

V chotári je od roku 1965 na ploche 1 ha chránené nálezisko Na Toryse ako hniezdište bociana čierneho.

Ostrovany majú 1611 obyvateľov z toho 1038 rómskych, žijúcich v osade na okraji dediny. Obec má rozlohu 650 ha. V obci okrem Agrodružstva nie je iný výrobný podnik, či obdobná organizácia poskytujúca pracovné príležitosti. Z uvedeného dôvodu pracovne aktívne obyvateľstvo cestuje za prácou mimo obec. Tým, že sme obcou s prevažnou väčšinou rómskej populácie je v obci aj neutešená situácia v počte evidovaných nezamestnaných, kde z pracovne aktívneho obyvateľstva 661 je 380 nezamestnaných z toho 154 žien a rómska časť obyvateľstva sa na tom podieľa počtom 315 nezamestnaných z toho 110 žien. Celková miera nezamestnanosti v obci je 74,6 %. Väčšina nezamestnaných prevažne z rómskych obyvateľov obce je v súčasnosti „zamestnaná“ na tzv. aktivačnej činnosti v Národnom projekte V. v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny a Európskym sociálnym fondom. V tomto projekte obec eviduje 250 dlhodobo nezamestnaných, ktorý pre obec odpracujú týždenne po 16 pracovných hodín pri upratovaní verejných priestranstiev, údržbe obecného majetku, drobných stavebných prácach v prospech obce, kosení verejných priestranstiev a podobne. 


Po zmenách v roku 1989, ktoré značne ovplyvnili spoločenský a hospodársky život obce, sa v obci znovu zriadil obecný úrad (predtým bol spoločný MNV v strediskovej obci Šarišské Michaľany) a vedenie a riadenie obce prevzalo obecné zastupiteľstvo (v súčasnosti 9- členné z toho traja poslanci sú Rómovia) a starosta obce.

Obec vo svojich programoch rozvoja obce od prvého volebného obdobia sa zamerala na program zlepšenia životného prostredia a zvýšenia životnej úrovne obyvateľstva. Od roku 1992 obec budovala verejnú kanalizáciu s ukončením v roku 2006 nákladom - vlastné finančné prostriedky  9 mil. Sk a finančné  prostriedky štátu formou dotácie 3,5 mil. Sk. V súčasnosti je kanalizácia v celej obci. Koncom roka 2002 sa ukončila výstavba I. etapy ČOV pre 650 EO a v septembri 2005 sme dobudovali, v rámci Projektu PHARE Infraštruktúra pre rómske osady, II. etapu ČOV s rozšírením o 950 EO. Okrem toho sa v rámci tohto projektu vybudovala jedna komora vodojemu s objemom 150 m3, rozvodné vodovodné potrubie cez obec a v rómskej osade, kanalizačný zberač s prípojkami v rómskej osade, rozvod NN vedenia s verejným osvetlením v rómskej osade a rekonštrukcia miestnych komunikácii s asfaltovým kobercom v rómskej osade. Obec je zahrnutá do projektu Prešov – čistá Torysa, ktorý by mal vyriešiť dodávku pitnej vody pre obec. Realizáciu tohto projektu predpokladá VVS, a.s. Košice v rokoch 2007 až 2010. 

V júni 1996 sa začalo s plynofikáciou obce a začiatkom februára 1997 boli prvé domácnosti napojené na plyn. V súčasnosti je splynofikovaná takmer každá domácnosť v obci a sú napojené aj prvé domácnosti v rómskej osade. Spoluinvestorsky sa na tejto akcii podieľal aj SPP takmer polovicou finančných prostriedkov.

V oblasti životného prostredia sme zrealizovali ďalšie menšie akcie na jeho zlepšenie, avšak veľkým problémom v obci je živelné zakladanie čiernych skládok, ktorých likvidácia každoročne z rozpočtu obce odčerpáva zbytočne finančné prostriedky. Obec má zavedený separovaný zber plastov od roku 2001, a v súčasnosti separujeme aj sklo, nebezpečné odpady a pripravujeme zriadenie kompostoviska na spracovanie biologického odpadu.