SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Evidencia stočného

Tlačivá nájdete na tejto www stránke na Úradnej tabuli v časti Dokumenty obce - Tlačivá a formuláre.

Evidencia stočného

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v zmysle schváleného Územného plánu obce Ostrovany schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd.
Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje povinnosti majiteľov nehnuteľností (fyzické a právnické osoby) na území obce Ostrovany pri výstavbe kanalizačných prípojok, vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a pri nakladaní s vodou z povrchového odtoku. Ďalej ustanovuje práva a povinnosti vlastníka verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (ČOV) obce Ostrovany. Tiež určuje povinnosti producenta odpadových vôd odvádzať odpadové vody do verejnej kanalizácie len na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi ním a vlastníkom verejnej kanalizácie, pričom zmluva musí byť uzatvorená do 3 pracovných dní od vybudovania, resp. sprevádzkovania kanalizačnej prípojky a uhrádzať poplatky za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, ktoré platí producent odpadových vôd vlastníkovi verejnej kanalizácie ( ďalej len stočné). Výška stočného za 1m³ odpadovej vody je stanovená každoročne v tomto Všeobecne záväznom nariadení obce, ktoré je schvaľované Obecným zastupiteľstvom pred koncom kalendárneho roka.
Výška stočného pre nehnuteľnosti, ktoré čerpajú vodu z iných zdrojov (studňa) ako z verejného vodovodu sa vypočíta vynásobením predpokladaného množstva (m³) spotrebovanej vody a ceny za 1 m³. Údaje o predpokladanom množstve spotrebovanej vody sa získajú zo smerných čísiel spotreby vody na jednu osobu z Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody, podľa typu zariadenia, v ktorom sa odpadová voda produkuje.
Množstvo vody sa stanovuje:
a) pre bytový fond

 • byty a domy s výtokmi vody, s WC a s kúpeľňou (sprchovací kút, vaňa)
 • s ohrevom vody pecou na tuhé palivo – 45 m3 . osoba-1 . rok-1
 • so zariadením na ohrev vody (prietokový ohrievač, elektrický bojler, iné ) - 55 m3 . osoba-1 . rok-1
 • rekreačné chaty, záhradné domčeky a pod.
 • s ohrevom vody pecou na tuhé palivo – 45 m3 . osoba-1 . rok-1/ dĺžka užívania v priebehu roka
 • so zariadením na ohrev vody (prietokový ohrievač, elektrický bojler, iné ) - 55 m3 . osoba-1 . rok-1

/ dĺžka užívania v priebehu roka
b) verejné budovy

 • kancelárske budovy, úrady, inštitúcie a iné obdobné zariadenia – 20 m3 . osoba-1 . rok-1
 • materská škola s dennou prevádzkou v objekte s výtokom vody a sociálnym zariadením – 8 m3 .

osoba-1 . rok-1

 • školské jedálne s prípravou jedál (s umývacím drezom) – 8 m3 . priemer. stravník-1 . rok-1
 • základná škola s výtokom vody a sociálnym zariadením – 7 m3 . osoba-1 . rok-1
 • spoločenské alebo kultúrne miestnosti – 2 m3 . návštevník-1 . rok-1
 • pohostinstvá – podávanie nápojov – 30 m3 . zamestnanec-1 . rok-1

Výpočet stočného sa vykonáva k 1.1. kalendárneho roka. V prípade zmeny stočného sa výpočet vykoná ku dňu zmeny stočného.
Stočné sa uhrádza v hotovosti v pokladni vlastníka kanalizácie, poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu v peňažnom ústave v prospech vlastníka kanalizácie.