SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Informácie zverejnené obcou

OBEC OSTROVANY ZVEREJŇUJE NÁSLEDOVNÉ
INFORMÁCIE


v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

a) Spôsob zriadenia obce:
Obec Ostrovany bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23. a 24. 11. 1990

b) Právomoci a kompetencie:
Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:

  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64-71)
  • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností (čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky)

c) Organizačná štruktúra obce (orgány obce, štruktúra obecného úradu):

Orgánmi obce Ostrovany sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Ostrovany je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Starosta obce Ostrovany je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány (podľa potreby alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

- komisie obecného zastupiteľstva a to:

  • komisia finančná, správy obecného majetku,výstavby a rozvoja obce,
  • komisia rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu,
  • komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia,
  • komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,


- obecný úrad v Ostrovanoch.

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce Ostrovany, ktorého volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.