SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Komisie OZ

Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu

 • predseda komisie – Martin Dužda
 • sekretár komisie –Lukáš Kaleja
 • člen komisie –Miroslav Kaleja

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

 • predseda komisie – František Červeňák
 • sekretár komisie – František Dužda
 • člen komisie – Dušan Kaleja

Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce

 • predseda komisie – Jozef Bruzda
 • sekretár komisie – Stanislav Červeňák
 • člen komisie –Miroslav Dužda


Komisie obecného zastupiteľstva najmä:
V rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, vypracúvajú:

 

 • stanoviská k prerokovaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie obecného zastupiteľstva,
 • stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov obce,
 • stanoviská k riešeniu najdôležitejších otázok života obce.

V rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:

 • vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života obce na rokovanie obecného zastupiteľstva,
 • predkladajú iniciatívne návrhy a podnety obecnému úradu, ktorý je povinný sa nimi zaoberať a prostredníctvom zástupcu starostu informovať komisiu o výsledkoch riešenia.

V rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:

 • kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva,
 • kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov obce,
 • dozerajú na hospodárenie s majetkom obce a s majetkom štátu ponechaným obci do užívania, na investičnú a podnikateľskú činnosť obce,
 • dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia v obci.

Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby môže komisie konštituovať, rozčleňovať, zlučovať, resp. zrušiť.

Organizačná štruktúra komisií:
a) Predseda komisie:

 • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a vedie ich, spoločne so sekretárom komisie pripravuje program schôdze komisie,
 • zostavuje spolu so sekretárom komisie plán činnosti na určité časové obdobie a po posúdení v komisii ho predkladá na rokovanie obecného zastupiteľstva,
 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
 • zastupuje komisiu navonok,
 • podpisuje spolu so sekretárom uznesenia komisie.

b/ Sekretár komisie:

 • spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti a zabezpečuje prípravu programu schôdze,
 • vedie dokumentáciu o činnosti,
 • zabezpečuje nevyhnutnú administratívu súvisiacu s činnosťou komisie,
 • plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí komisia.

c) Ostatní členovia komisie:

 • komisia poveruje jednotlivých členov komisie úlohami patriacimi do okruhu jej pôsobnosti.