SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Výberové konanie MOPS

 19.01.2024

OBEC OSTROVANY

V Y H L A S U J E

VÝBEROVÉ KONANIE

 

na 10 (desať) pracovných miest člena miestnej občianskej a preventívnej služby – MOaPS

 výberové konanie sa uskutoční dňa 31. 01. 2024 (streda) o 10,00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Ostrovanoch.

Záujemcovia o pracovné miesto môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne do podateľne Obecného úradu v Ostrovanoch alebo poštou v zalepenej obálke na adresu: Obecný úrad Ostrovany, Hlavná 60/29, 082 22 Ostrovany s označením obálky “Výberové konanie – MOaPS – NEOTVÁRAŤ “.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania je do 26.01.2024 (piatok) do 12,00 hod.

Záujemcovia, ktorých žiadosti vo výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

1. žiadosť o zaradenie do výberového konania, originál podpísaný žiadateľom,

2. životopis záujemcu, originál podpísaný žiadateľom,

3. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov, pre účely výberového konania podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalšie 3 mesiace po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú využívané na pracovnoprávne účely. Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na www.ostrovany.sk.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena MOaPS sú:

• ukončené minimálne základné vzdelanie (povinná školská dochádzka) v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, ukončené stredné, prípadne vyššie vzdelanie - výhoda

• vek minimálne 18 rokov

• bezúhonnosť – budúci zamestnanec nesmie byť právoplatne odsúdený za trestný čin

• dobrý zdravotný stav/dobrá fyzická kondícia

 

Výberové kritériá na pozíciu člena MOPS sú:

• znalosť jazyka cieľovej skupiny – výhoda o znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity) – výhoda

• akceptácia zo strany komunity - výhoda o motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti,

• schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť problémy komunity v mediach zverených kompetencií o komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť

• osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike

• vysporiadané záväzky voči obci Ostrovany - podmienka

 

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí k žiadosti priložia všetky požadované prílohy, a ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce: územie obce Ostrovany

Rozsah pracovného času: 37,5 hod. týždenne

Predpokladaná mzda: 750 eur mesačne

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania: 1. február 2024.

 

 

V Ostrovanoch 19. 1. 2024

 

Mgr. Rastislav Popuša, v. r.

starosta obce

 


Zoznam aktualít: