SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka OZ11

 11.04.2024

   O B E C    O S T R O V A N Y
 

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ   11/2024                                                                                                                V Ostrovanoch dňa 11 . 4. 2024
 

P O Z V Á N K A
 

 

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 

z v o l á v a
 

                        XI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň
 

15. apríla 2024  /pondelok/ so začiatkom o 15:00 hodine,
 

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri  Obecnom úrade v Ostrovanoch

s týmto programom :
 

 

  1.  Otvorenie
  2. Ustanovenie pracovných funkcií
  3. Schválenie zverejneného programu rokovania
  4. Schválenie doplňujúceho – upraveného programu rokovania
  5. Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
  6. Dopyty poslancov OZ podľa  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

       7. Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na  plnenie  povinnej školskej dochádzky

       8.  Rôzne

       9.  Diskusia

       10.  Závery z rokovania    

 

 

                                                                                                  Mgr. Rastislav Popuša

                                                                                                      starosta obce

 


Zoznam aktualít: