SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na zastupiteľstvo č.5

 26.03.2023

    O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  5/2023                                                                         V Ostrovanoch dňa 26 . 03. 2023

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        V. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

30. marca  2023  /štvrtok / so začiatkom o 18,30 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch

s týmto programom :

  1.  Otvorenie
  2. Ustanovenie pracovných funkcií
  3. Schválenie zverejneného programu rokovania
  4. Schválenie doplňujúceho – upraveného programu rokovania
  5. Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
  6. Dopyty poslancov OZ podľa  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

       7 .  Návrh VZN č.1/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v    základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany

       8.   Návrh zmeny VZN č.1/2019 , ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach a v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany

       9. Návrh na odpredaja pozemku Apoštolskej cirkvi podľa geometrického plánu par. č KN C 286/8 vo výmere 153m2

      10.  Rôzne

      11.  Podnety a návrhy od občanov

      12.  Diskusia

      13.  Závery z rokovania     

                                                                                                  Mgr. Rastislav Popuša


                                                                                                      starosta obce


Zoznam aktualít: