SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na zastupiteľstvo č.4

 16.02.2023

    O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  4/2023                                                                         V Ostrovanoch dňa 16 . 02. 2023

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        IV. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

20. februára  2023  /pondelok / so začiatkom o 18,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch

s týmto programom :

  1.  Otvorenie
  2. Ustanovenie pracovných funkcií
  3. Schválenie zverejneného programu rokovania
  4. Schválenie doplňujúceho – upraveného programu rokovania
  5. Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
  6. Dopyty poslancov OZ podľa  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

       7 .  Návrh na podanie žiadosti  o NFP na Dotáciu na spracovanie ÚPN-O Ostrovany –Zmeny a doplnky č.3 .

       8.   Návrh finančnej výšky pre poslancov za výkon poslaneckej funkcie 

       9.  Rôzne

      10.  Podnety a návrhy od občanov

      11.  Diskusia

      12.  Závery z rokovania     

                                                                                                  Mgr. Rastislav Popuša


                                                                                                      starosta obce


Zoznam aktualít: