SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na zastupiteľstvo č.26

 07.07.2022

    O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  XXVI/2022                                                                         V Ostrovanoch dňa 7 . 7. 2022

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        XXVI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

11. júla   2022  /pondelok/ so začiatkom o 18,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch

s týmto programom :

  1. Otvorenie
  2. Ustanovenie pracovných funkcií
  3. Schválenie zverejneného programu rokovania
  4. Schválenie doplňujúceho – upraveného programu rokovania
  5. Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
  6. Dopyty poslancov OZ podľa  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

       7 .  Návrh na schválenie investičnej akcii ( Prípojky – Ostrovany : Zlepšenie prístupu k pitnej   vode a odvodnenie splaškových vôd )

       8.  Rôzne

9.  Podnety a návrhy od občanov

10.  Diskusia

11.  Závery z rokovania

12 . Záver

                                                 

                                                                                                  Mgr. Rastislav Popuša
                                                                                                      starosta obce


Zoznam aktualít: