SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na zastupiteľstvo č.7

 22.08.2023

    O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ   7/2023                                                                         V Ostrovanoch dňa 22 . 08. 2023

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        VII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

30. augusta  2023  /streda/ so začiatkom o 18,30 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch

s týmto programom :

  1.  Otvorenie
  2. Ustanovenie pracovných funkcií
  3. Schválenie zverejneného programu rokovania
  4. Schválenie doplňujúceho – upraveného programu rokovania
  5. Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
  6. Dopyty poslancov OZ podľa  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

       7. Informácia k realizovaným projektom

       8. Žiadosti PO a FO

       9.  Rôzne

     10.  Podnety a návrhy od občanov

     11.  Diskusia

     12.  Závery z rokovania      

                                                                                                  Mgr. Rastislav Popuša

                                                                                                      starosta obce


Zoznam aktualít: