SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na zastupiteľstvo č.3

 05.02.2023

    O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  3/2023                                                                         V Ostrovanoch dňa   05. 02. 2023

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        III. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

9. februára  2023  /štvrtok / so začiatkom o 18,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch

s týmto programom :

  1.  Otvorenie
  2. Ustanovenie pracovných funkcií
  3. Schválenie zverejneného programu rokovania
  4. Schválenie doplňujúceho – upraveného programu rokovania
  5. Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
  6. Dopyty poslancov OZ podľa  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

       7 .  Návrh investičnej akcii ( Rozšírenie verejného osvetlenia na Kamencovej ulici )

       8.   Návrh na podanie  žiadosti  o bezodplatný prevod pozemku P.Č 426/1 na športové účely

       9.   Návrh poslanca do školskej  rady Základnej školy

      10.  Žiadosti PO a FO

      11.  Rôzne

      12.  Podnety a návrhy od občanov

      13.  Diskusia

      14.  Závery z rokovania     

                                                                                                  Mgr. Rastislav Popuša


                                                                                                      starosta obce


Zoznam aktualít: