SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na zastupiteľstvo č.2 pre roky 2022-2026

 11.12.2022

    O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  2/2022                                                                         V Ostrovanoch dňa 11 . 12. 2022

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        II. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

15. decembra   2022  /štvrtok / so začiatkom o 18,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch

s týmto programom :

  1.  Otvorenie
  2. Ustanovenie pracovných funkcií
  3. Schválenie zverejneného programu rokovania
  4. Schválenie doplňujúceho – upraveného programu rokovania
  5. Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
  6. Dopyty poslancov OZ podľa  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

       7 .  Návrh rozpočtu pre rok 2023

       8.   Návrh VZNč.1/2015 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady na území obce       Ostrovany  . Zmena č.2

       9. Návrh na spolufinancovanie Materskej školy

      10. Návrh na odkúpenie pozemkov pod existujúcou cestou Kamencová ulica ( rozšírenie )

      11. Prerokovanie správ o výchovno vzdelávacom procese za školský rok 2021/2022 MŠ a ZŠ

      12.  Rôzne

      13.  Podnety a návrhy od občanov

      14.  Diskusia

      15.  Závery z rokovania     

                                                                                                  Mgr. Rastislav Popuša


                                                                                                      starosta obce


Zoznam aktualít: