SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

 23.11.2022

    O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  I/2022                                                                         V Ostrovanoch dňa 23 . 11. 2022

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        I. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

28. novembra   2022  /pondelok/ so začiatkom o 18,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch

s týmto programom :

  1. Hymna
  2. Otvorenie zasadnutia
  3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  4. Oznámenie výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce Ostrovany  a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva - predkladá predseda miestnej volebnej komisie
  5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom obce
  6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
  7. Vystúpenie starostu
  8. Schválenie programu ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva
  9. Voľba návrhovej komisii

       10 .  Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného    zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

        11. Poverenie zástupcu starostu 

       12.  Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie ich náplne práce , voľba ich predsedov a členov

13.  Určenie platu starostu

14.  Závery z rokovania

15 . Záver

                                                 

                                                                                                  Mgr. Rastislav Popuša
                                                                                                      starosta obce


Zoznam aktualít: