SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na OZ 10

 11.03.2024

    O B E C    O S T R O V A N Y
 

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ   10/2024                                                                   V Ostrovanoch dňa 11 . 3. 2024
 

P O Z V Á N K A
 

 

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení               neskorších predpisov
 

z v o l á v a
 

        X. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň
 

15. marca 2023  /piatok/ so začiatkom o 18:00 hodine,
 

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri  Obecnom úrade v Ostrovanoch

s týmto programom :
 

 

  1.  Otvorenie
  2. Ustanovenie pracovných funkcií
  3. Schválenie zverejneného programu rokovania
  4. Schválenie doplňujúceho – upraveného programu rokovania
  5. Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
  6. Dopyty poslancov OZ podľa  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

       7. Návrh investičných akcii ( návrh na rozšírenie cintorína – odkúpenie pozemkov , zavlažovanie ihriská )

       8.Žiadosti PO a FO

       9.  Rôzne

       10.  Podnety a návrhy od občanov

       11.  Diskusia

       12.  Závery z rokovania   

 

 

                                                                                                  Mgr. Rastislav Popuša

                                                                                                          starosta obce

 

 

 

 


Zoznam aktualít: