SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na 9. OZ 11.12.2023

 07.12.2023

    O B E C    O S T R O V A N Y
 

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h,

okres Sabinov

                              –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ   9/2023                                                                                                                             V Ostrovanoch dňa 7 . 12. 2023
 

P O Z V Á N K A
 

 

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 

z v o l á v a
 

                                                   IX. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň
     

                                                       11. decembra 2023  /pondelok/ so začiatkom o 18:00 hodine,
 

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch

s týmto programom :
 

 

  1.  Otvorenie
  2. Ustanovenie pracovných funkcií
  3. Schválenie zverejneného programu rokovania
  4. Schválenie doplňujúceho – upraveného programu rokovania
  5. Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
  6. Dopyty poslancov OZ podľa  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

       7. Návrh rozpočtu pre roky 2024,2025,2026

       8.Plán hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2024

       9.  Rôzne

       10.  Podnety a návrhy od občanov

       11.  Diskusia

       12.  Závery z rokovania    

 

 

                                                                                                                                       Mgr. Rastislav Popuša

                                                                                                                                              starosta obce

 

  


Zoznam aktualít: