SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

OZ 13 pozvánka

 21.06.2024

O B E C O S T R O V A N Y

O b e c n ý  ú r a d  v  O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

 

číslo: OZ 13/2024                                                                                                                                V Ostrovanoch dňa 21 . 6. 2024

P O Z V Á N K A

 

Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

XIII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

27. júna 2024 /štvrtok / so začiatkom o 18:00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch s týmto programom :

1. Otvorenie

2. Ustanovenie pracovných funkcií

3. Schválenie zverejneného programu rokovania

4. Schválenie doplňujúceho – upraveného programu rokovania

5. Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia

6. Dopyty poslancov OZ podľa zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

7. Návrh na schválenie záverečného účtu obce Ostrovany

8. Návrh na zakúpenie defibrilátora ( 2 ks)

9. Návrh na založenie sociálneho podniku

10. Návrh na zakúpenie obecného motorového vozidla do ( 25000 eur )

11.Žiadosti PO a FO

12. Rôzne

13. Podnety a návrhy od občanov

14. Diskusia

15. Závery z rokovania

Mgr. Rastislav Popuša, starosta obce

 


Zoznam aktualít: