SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Opätovná pozvánka na 27. zastupiteľstvo

 02.10.2022

    O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  XXVII/2022                                                                         V Ostrovanoch dňa 2. 10. 2022

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        XXVII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

6. októbra  2022  /štvrtok/ so začiatkom o 18,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch

s týmto programom :

1. Otvorenie

2.Ustanovenie pracovných funkcií

3.Schválenie zverejneného programu rokovania

4.Schválenie doplňujúceho – upraveného programu 

5.Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia

6.Dopyty poslancov OZ podľa  zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení         neskorších predpisov

7.Návrh VZN č.3  k dodatku č.1 k VZN obce Ostrovany č.1/2019 , ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú nákladov v školských zariadeniach a v zariadení školského stravovania  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany .

8.Návrh zámeru predaja pozemkov z dôvodu  hodnotného osobitného zreteľa ( Duždová Viera , Ján Laci )

9. Návrh na schválenie dofinancovania traktoru a vybavenia na zberný dvor ( neoprávnené výdavky ) 

10.Rôzne

11.Žiadosti PO a FO

12. Podnety a návrhy od občanov

13.Diskusia

14.Závery z rokovania

15. Záver                                            

                                                                                          Mgr. Rastislav Popuša

                                                                                                  Starosta obce


Zoznam aktualít: