ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Aktuality

Pozvánka na zastupiteľstvo

 15.05.2022

    O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  XXV/2022                                                                         V Ostrovanoch dňa 15. 5. 2022

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        XXV. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

19. mája   2022  /štvrtok/ so začiatkom o 18,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch

s týmto programom :

  

 1. Otvorenie
 2. Ustanovenie pracovných funkcií
 3. Schválenie zverejneného programu rokovania
 4. Schválenie doplňujúceho – upraveného programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
 6. Dopyty poslancov OZ podľa  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 7. Návrh dodatku č. 8 k VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatnení spracovania odpadových vôd
 8. Žiadosti PO a FO
 9. Podnety a návrhy od občanov
 10. Diskusia
 11. Závery z rokovania
 12. Záver

                                                    

                                                                                                  Mgr. Rastislav Popuša
                                                                                                      starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

INFOÚRAD

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2023

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom