ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Aktuality

Pozvánka na zastupiteľstvo

 17.02.2022

    O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  XXIII/2022                                                                         V Ostrovanoch dňa 17. 2. 2022

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        XXIII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

22. februára  2021  /utorok/ so začiatkom o 18,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch

s týmto programom :

   1/ Otvorenie

   2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

   4/ Voľba návrhovej komisie

   5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
   6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

       znení neskorších zmien a doplnkov

   7/ Návrh VZN č.1/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej  dochádzky 

   8/ Návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie  základnej školy

   9/ Návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie na tenisový kurt

  10/ Návrh na podanie žiadosti o NFP  : Rekonštrukcia ČOV  v prostredí MRK v obci  Ostrovany      

  11/ Návrh na podanie žiadosti o NFP : Územný plán obce

  12/  Návrh na podanie žiadosti  o NFP : Jednoduché pozemkové úpravy  

  13/ Podnety a návrhy od občanov

  14/ Diskusia

  15/ Závery z rokovania

  16/ Záver

                                                    

                                                                                                  Mgr. Rastislav Popuša
                                                                                                      starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

INFOÚRAD

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom