ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Aktuality

Pozvánka na 21. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

 12.11.2021

    O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  XXI/2021                                                                          V Ostrovanoch dňa 12. 11. 2021

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        XXI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

18. novembra  2021  /štvrtok/ so začiatkom o 18,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch

s týmto programom :

   1/ Otvorenie

   2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

   4/ Voľba návrhovej komisie

   5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
   6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

       znení neskorších zmien a doplnkov

   7 /  Správa o výchovno vzdelávacej činnosti v Materskej škole

   8/  Správa  o výchovno vzdelávacej činnosti v Základnej škole

   9/  Návrh zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu

   10/  Prerokovanie výročnej správy za rok 2020

   11/  Plnenie rozpočtu  k 30.9.2021

   12/Návrh na zakúpenie vodomerov do bytoviek

   13/ Návrh na rozšírenie kamerového systému  ČOV a Zberný dvor

   14/ Podnety a návrhy od občanov

   15/ Diskusia

   16/ Závery z rokovania

   17/ Záver

                                                    

                                                                                                  Mgr. Rastislav Popuša
                                                                                                      starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

INFOÚRAD

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2023

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom