ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Aktuality

Pozvánka na 20. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

 09.09.2021

    O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  XX/2021                                                                          V Ostrovanoch dňa 9. 09. 2021

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        XX. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

13. septembra  2021  /pondelok/ so začiatkom o 17,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch

s týmto programom :

   1/ Otvorenie

   2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

   4/ Voľba návrhovej komisie

   5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
   6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

       znení neskorších zmien a doplnkov

   7 / Návrh  na podanie žiadosti o NFP  „ Zberný dvor“

   8/ Návrh na podanie žiadosti na SPF na bezodplatný prevod pod  Zberným dvorom

   9/  Návrt na podanie žiadosti o NFP  „ Materská škôlka “

   10/  Žiadosti PO a FO

   11/ Podnety a návrhy od občanov

  12/ Diskusia

  13/ Závery z rokovania

  14/ Záver

                                                    

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

INFOÚRAD

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom