Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies

Aktuality

Pozvánka na 13. riadne zastupiteľstvo

 27.11.2020

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        XIII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

3. decembra 2020  /štvrtok/ so začiatkom o 17,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch

s týmto programom :

   1/ Otvorenie

   2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

   4/ Voľba návrhovej komisie

   5/ Sľub poslanca náhradníka

   6/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
   6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

       znení neskorších zmien a doplnkov

   7/ Podnety a návrhy od občanov

   8/ Hodnotiaca správa o výchovno -vzdelávacej činnosti v materskej  škole

   9/ Hodnotiaca správa o výchovno -vzdelávacej činnosti v základnej škole

  10/Výročná správa za rok 2019

  11/ Návrh programu hospodárskeho a sociálneho  rozvoja obce  na roky  2016- 2025  

 12/ Návrh zmlúv s SPF na zriadení vecného bremena a bezodplatného prevodu

 13/ Návrh zmluvy o dielo  na projektovú dokumentáciu pre materskú škôlku  

 14/ Návrh na  spolufinancovanie projektov Miestne komunikácie , Zlepšenie prístupu k pitnej vode  

 15/ Žiadosti PO a FO 

 16/ Rôzne

 17/ Diskusia

 18/ Závery z rokovania

 29/ Záver

                                                    

                                                                                                  Mgr. Rastislav Popuša
                                                                                                  starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom