Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies

Aktuality

Pozvánka na 12. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

 04.09.2020

                                                              O B E C    O S T R O V A N Y

                                           O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  XII/2020                                                                         V Ostrovanoch dňa 4.9.2020

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                                 XII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

                                        10 . Septembra  2020/štvrtok / so začiatkom o 18:00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského centra pri Obecnom úrade v  Ostrovanoch s týmto programom :

   1/ Otvorenie

   2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

   4/ Voľba návrhovej komisie

   5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
   6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

       znení neskorších zmien a doplnkov

   7/ Podnety a návrhy od občanov

  8/ Plánované výzvy v spolupráci so Svetovou Bankou

  9/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb

  10 / Rôzne

 11 / Diskusia

 12/ Závery z rokovania

 13/ Záver

                                                                                                                       Mgr. Rastislav  Popuša

                                                                                                                                       Starosta  obce  

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom