Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies

Aktuality

Pozvánka na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch

 09.03.2020

O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  VIII/2020                                                                           V Ostrovanoch dňa 12. 3. 2020

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        VIII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

12. marca 2020  /štvrtok/ so začiatkom o 17,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch

s týmto programom :

   1/ Otvorenie

   2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

   4/ Voľba návrhovej komisie

   5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
   6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

       znení neskorších zmien a doplnkov

   7/ Podnety a návrhy od občanov

   8/  Návrh programového rozpočtu obce Ostrovany na roky 2020-2022

  9/  Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

 10/ Návrh na kúpu čerpadiel pre čističku odpadových  vôd

 11/   Návrh na rozšírenie VN siete v správe VSE 

 12/ Návrh na zabezpečenie kamerového systému pre základnú školu

 13/ Návrh na spoluprácu ( Projekt DOM.ov)

 14/ Žiadosti PO a FO 

 15/ Rôzne

 16/ Diskusia

 17/ Závery z rokovania

 18/ Záver

                                                    

                                                                                                  Mgr. Rastislav Popuša
                                                                                                  starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom