Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies

Aktuality

N Á V R H-o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 26.02.2020

N Á V R H

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch v zmysle § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) a v nadväznosti na § 5  ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 20 ods. 2

a ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na VZN č. 3/2016 o určení školského obvodu vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 1/2020

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Týmto nariadením sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany v rozsahu jej školského obvodu aktuálneho pre školský rok 2020/2021.

Článok 2

Určenie miesta a času zápisu

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v obci Ostrovany (ďalej len „základná škola„) na školský rok 2020/2021  sa uskutoční  1. a 2. apríla 2020 v čase od 13,00 do 16,00 hod. v priestoroch Základnej školy, Ostrovany 250. Náhradný termín zápisu sa určuje na deň 16. apríla 2020 v čase od 13,00 do 16,00 hod. v priestoroch základnej školy.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Ostrovanoch dňa .................. 2020 uznesením číslo ............../2020 a nadobúda účinnosť dňom ..................... 2020.

V Ostrovanoch ................... 2020

                                                                                                     Mgr. Rastislav Popuša

                                                                                             starosta obce

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom