Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies

Aktuality

Pozvánka na 7. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

 16.12.2019

O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  VII/2019                                                                           V Ostrovanoch dňa 19. 12. 2019

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        VII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

19. decembra 2019  /štvrtok/ so začiatkom o 18,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch

s týmto programom :

   1/ Otvorenie

   2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

   4/ Voľba návrhovej komisie

   5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
   6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

       znení neskorších zmien a doplnkov

   7/ Podnety a návrhy od občanov

   8/ Hodnotiaca správa o výchovno -vzdelávacej činnosti v materskej  škole

   9/ Hodnotiaca správa o výchovno -vzdelávacej činnosti v základnej škole

 10/ Plán činnosti hlavného kontrolóra

 11/Výročná správa za rok 2018

 12/ Plnenie rozpočtu k 30.9.2019

 13/ Návrh na schválenie ročných odmien pre poslancov obecného zastupiteľstva 

 14/ Návrh na vypracovanie žiadosti NFP na zmenu územného plánu obce

 15/ Návrh na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluvy na odkúpenie pozemkov  od Arcibiskupského úrad                                       Košice

 16/ Žiadosti PO a FO 

 17/ Rôzne

 18/ Diskusia

 19/ Závery z rokovania

 20/ Záver

                                                    

                                                                                                  Mgr. Rastislav Popuša
                                                                                                  starosta obce

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom