Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies

Aktuality

Výrub drevín

 03.09.2019

Obec  Ostrovany

Obecný  úrad  v Ostrovanoch č. 60, 082 22 

Č. 83/2019                                                             V Sabinove, dňa 02.09.2019

Ev. č. SOÚ: 21/SO

                  

Vec:   

Oznámenie  o začatí konania.

          Obec  Ostrovany ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 5 a § 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  v zmysle § 2 písm. f)  Zákona  416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky Vám oznamuje, že z podnetu  Gabriely  Kráľovičovej, Lesná 77/4, 082 22 Ostrovany 77/4 podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

sa začalo konanie

vo veci výrubu dreviny – 1 ks smrek s obvodom kmeňa 108 cm, 1 ks borovica s obvodom kmeňa 175 cm   nachádzajúcich sa na pozemku CKN parc. č. 175 k. ú. Ostrovany. Vlastníkom tohto  pozemku je  Gabriela  Kráľovičová, Lesná 77/4, 082 22 Ostrovany. Pozemok sa nachádza  v zastavanom území  obce Ostrovany.

V súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní § 21 ods. 1 nariaďujeme ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň

12.09.2019 (štvrtok) o 13,00 hod.

so stretnutím pozvaných účastníkov na Obecnom  úrade  v Ostrovanoch č. 60, 082 22.

      

Podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť do 5 dní  od zverejnenia buď písomne na adresu: Obec Ostrovany, obecný úrad  v Ostrovanoch č. 60, 082 22 alebo elektronicky na adresu: darina.soltesova@sabinov.sk.

Správne konanie začalo dňa: 19.08.2019

Zverejnené dňa: 03.09.2019

                                                                               

                                                                                                  Mgr. Rastislav  Popuša 

                                                                                                      starosta  obce


Doručí  sa

  1. Gabriela  Kráľovičová, Lesná  77/4, 082 22 Ostrovany
  2. Obec  Ostrovany, obecný  úrad v  Ostrovanoch  č. 60, 082 22
  3. pre spis 

     


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom