Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies

Aktuality

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 31.01.2019

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Ostrovany, Obecný úrad, Hlavná 60/29, 082 22 Ostrovany

vyhlasuje výberové konanie na

 • 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa  18. 2. 2019 o 10,00 hod. v priestoroch kultúrnospoločenského centra pri  Obecnom úrade v Ostrovanoch.

Záujemcovia o  uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť v uzatvorenej obálke osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu :

Obec Ostrovany

 Obecný úrad

Hlavná 60/29

 082 22 Ostrovany

Obálku označte: „Výberové konanie TP“ NEOTVÁRAŤ

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14. 2. 2019 do 15,30 hod. (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť,
 • životopis uchádzača (formát Europass),
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • výpis registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.

1.  Terénny pracovník

1.1.   Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu terénny pracovník:

 • ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.[1]

Suma základnej zložky mzdy:

603 eur / hrubá mzda

1.2.  Výberové kritériá na pozíciu terénny pracovník  sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).
 2. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne).

3.   Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo 

      organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

      4.   Znalosť cieľovej skupiny (pobyt v nej a pod.)

1.3.  Popis práce terénneho pracovníka:[2]

 • asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností.
 • pod vedením terénneho sociálneho pracovníka aktívne vyhľadáva a kontaktuje potenciálnych klientov, poskytuje informácie smerujúce k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb, sprevádza klienta, pripravuje stretnutia s rodinami klientov, približuje kultúrny kontext lokálnej komunity terénnemu sociálnemu pracovníkovi, vytvára sociálne a spoločenské kontakty a aktivizuje klientov pod vedením sociálneho pracovníka, administratívne spracúva výkon svojej práce;
 • podieľa sa na opatreniach v oblasti primárnej prevencie, konzultuje s terénnym sociálnym pracovníkom v rámci svojho metodického vedenia, spolupracuje s koordinátorom terénnej

sociálnej práce, riadi sa usmerneniami terénneho sociálneho pracovníka, dokáže sa priebežne vzdelávať a udržiavať si odbornú spôsobilosť.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Neúspešných kandidátov už obec nekontaktuje.

Miestom výkonu práce je rómska osada v obci Ostrovany a kancelária TSP v priestoroch Obecného úradu v Ostrovanoch.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. 3. 2019.

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

V Ostrovanoch 31. 1. 2019

                                                                                                 Mgr. Rastislav Popuša  v. r.

                                                                                                              starosta obce[1] Nižšie stredné odborné vzdelanie, (absolvovanie dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v

 strednej odbornej škole alebo v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom

 stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených

 štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list; v zmysle zákona

 č. 245/2008 Z. z.,§16, ods. 4, písm. a).

[2] Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom