Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
vytváranie podmienok na vytváranie inkluzívneho prostredia v MŠ Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
dodávka elektriny do odberných miest Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: innogy Slovensko, s. r. o.
0.00 €
dodávka elektriny do odberných miest Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: innogy Slovensko, s. r. o.
0.00 €
Dodávka zemného plynu do odberných miest Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: innogy Slovensko, s. r. o.
0.00 €
Zmeny identifikačných údajov Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
24866.69 €
Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
240.00 €
Zabezpečenie bezplatnej prepravy doprovodu žiakov Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: SAD Prešov, a. s.
0.00 €
Poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť formou MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
12082.80 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Úprava práv o povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činnosti Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: JaMa Sabinov, s. r. o.
49020.00 €
Didakticko-materiálne balíčky NP PRIM Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Založenie združenia, ktorého účelom je vzájomná spolupráca, pomoc, formovanie spoločných záujmov a koordinácia spoločných postupov v celej šírke problematiky miestnej samosprávy Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Zduženie obcí
0.00 €
Výkon kontroly/auditu Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Diervilla, spol. s r. o.
0.00 €
poskytovanie verejnej telefónnej služby Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
aktivácia účastníckeho programu Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Dátové prenosy Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
SIM karta Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
SIM karta Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Dodávka plynu pre ZŠ Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Mesto Lipany
Dod.: Obec Ostrovany
40.00 €
pripojenie odberného miesta do distribučnej siete Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
Výkon menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
pripojenie odberného miesta Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
triedený zber na území obce Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ENVI-PAK, a. s.
0.00 €
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rok 2020 Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Seniorvital, n. o.
840.00 €
zmena a doplnenie Rámcovej zmluvy - cenová príloha platná pre rok 2020 Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: EBA, s.r.o.
0.00 €
Vykonanie projektových prác SO 02 Splašková kanalizácia Ostrovany - zlepšenie prístupu k pitnej vode Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ing. Miroslava Gabániová
1900.00 €
Prípravná fáza projektu Obec Ostrovany - zlepšenie prístupu k pitnej vode Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Lenka Hujdičová
500.00 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Spracovanie Územného plánu Obce Ostrovany - Zmeny a doplnky č. 02 Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Architektonické štúdio Atrium, s. r. o.
15480.00 €
Prevod vlastníctva nehnuteľností Odb.: František Giňa a manželka Slávka Giňová
Dod.: Obec Ostrovany
2695.14 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: innogy Slovensko, s. r. o.
0.00 €
zabezpečenie verejného obstarávania Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: RENDERTEAM, s. r. .o.
350.00 €
spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: webex.digital, s. r. o.
0.00 €
Vytvorenie webstránky obce Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: webex.digital, s. r. o.
144.00 €
Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadom Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
0.00 €
Odovzdanie pozemkov pod stavbami z majetku SR do majetku obce Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Slovenský pozemkový fond
0.00 €
zmena zmluvy o poskytnutí NFP Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
0.00 €
poskytnutie dotácie z RO Odb.: TJ Sokol Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
2000.00 €
poskytnutie kvalifikovaných dôveryhodných služieb Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0.00 €
Realizácia vodovodnej prípojky Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie prevádzky redakčného systému a webového sídla www.zsostrovany.sk Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Galileo Corporation, s. r. o.
348.00 €
úprava vzájomných práv a povinností pri spracovaní osobných údajov Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Galileo Corporation, s. r. o.
0.00 €
vytvorenie webové ho sídla s prezentáciou www.zsostrovany.sk Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Galileo Corporation, s. r. o.
948.00 €
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2019 Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ing. Štefan Fabian, PhD., štatutárny audítor - č. licencie 200
0.00 €
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2018 Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ing. Štefan Fabian, PhD., štatutárny audítor - č. licencie 200
1200.00 €
Pripojenie odberného miesta - Modulová 8-triedna ZŠ Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
poskytnutie dotácie z RO Odb.: Občianske združenie adrenalínových športov
Dod.: Obec Ostrovany
1000.00 €
Poistenie hmotného majetku - výdajné stojany na vodu Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
199.81 €
Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
55.25 €
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: VJ control, s. r. o.
12498.00 €
Poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenia do siete internet Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: LONLER SB, s. r. .o.
60.00 €
Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 50j Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
8291.28 €
Poskytovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Poskytovanie sociálnej služby KC Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: IFOsoft, s.r.o.
84.00 €
zabezpečenie výkonu AČ pre obec Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
8952.00 €
stavebné práce v rámci stavby "Predĺženie miestnej komunikácie v obci Ostrovany" Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: EUROVIA SK, a. s.
64022.05 €
Poskytnutie prehliadania online kamerového záznamu a prehliadania archívu Odb.: Ministerstvo vnútra SR
Dod.: Obec Ostrovany
0.00 €
Archeologický výskum na stavbe "Modulová 8-triedna ZŠ Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: 376 A.D., s. r. o.
0.00 €
Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
94.25 €
Zabezpečenie bezplatnej prepravy doprovodu žiakov Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: SAD Prešov, a. s.
0.00 €
Dodávka zariadenia "Kamerový systém v obci Ostrovany" Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: LONLER, s. r. o.
15021.00 €
zabezpečenie procesu verejného obstarávania Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
1090.00 €
Spracovanie žiadosti o poskytnutie NFP na projekt "Dobudovanie pozemných komunikácií v obci Ostrovany" Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Lenka Hujdičová
1000.00 €
Dodávka vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Podpora inkluzívneho vzdelávania v obci Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo školstva VaŠ SR
36180.00 €
Poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť formou MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
25960.80 €
Dodanie pracovného oblečenia a vybavenia pre členov MOPS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Peter Goliaš - SERVICE GOTEX
3642.50 €
Výkon inžinierskej činnosti - stavebný dozor Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: BARIS, s.r.o.
11760.00 €
Projektová dokumentácia na realizáciu stavby "Ostrovany - dobudovanie technickej infraštruktúry" Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
4250.00 €
Realizácia vodovodnej prípojky Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Realizácia vodovodnej prípojky Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Seniorvital, n. o.
840.00 €
Nájom poľnohospodárskej pôdy Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: AGROBAIN, s. r. o.
2.42 €
financovanie aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite prostredníctvom technických prostriedkov podľa schváleného projektu s názvom „Kamerový systém v obci Ostrovany“. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov
14956.10 €
Riadenie projektu – externý manažment Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
3618.00 €
zriadenie účtu Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Food Service, s. r. o.
51906.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Mesto Lipany
Dod.: Obec Ostrovany
80.00 €
zmena lehoty dodania Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Pozemné staviteľstvo, a. s.
0.00 €
vykonanie zmien v súlade s čl. 6 Zmluvy o NFP Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Úprava práv o povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
18188.28 €
zriadenie účtu Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
financovanie záujmového vzdelávania detí Odb.: Obec Medzany
Dod.: Obec Ostrovany
1200.00 €
Riadenie projektu – externý manažment pre projekt: Miestna občianska poriadková služba v obci Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: MEDIINVEST, s. r. o.
21139.20 €
Poskytnutie NFP na projekt Miestna občianska poriadková služba v obci Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
246907.36 €
výkon stavebného dozoru Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ing. Karol Fábry
360.00 €
zabezpečenie a výkon MOS pre obec na účely aktivačného príspevku Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
poskytnutie dotácie z RO Odb.: TJ Inter Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
8500.00 €
poskytnutie dotácie z RO Odb.: DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže
Dod.: Obec Ostrovany
1000.00 €
poskytnutie dotácie z RO Odb.: TJ Sokol Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
4000.00 €
poskytnutie dotácie z RO Odb.: TJ Sokol Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
500.00 €
Modulová 8-triedna ZŠ Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: RIKOSTAV CONTAINER, s. r. o.
635026.26 €
poskytnutie dotácie z RO Odb.: Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
4000.00 €
Nakladanie s určenými zložkami komunálnych odpadov Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ľubomír Ludvik WINDOORS
180.00 €
Úrazové poistenie UoZ Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
149.50 €
Ostrovany - výdajné miesta na vodu stavebné práce Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Pozemné staviteľstvo, a. s.
13961.69 €
Ostrovany - výdajné miesta na vodu Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Pozemné staviteľstvo, a. s.
9511.20 €
Poskytovanie príspevku na na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
12125.52 €
Spracovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: PROGRANT, s. r. o.
950.00 €
Poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť formou MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
15104.10 €
Delimitácia nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Okresný úrad
0.00 €
zabezpečenie výkonu MOS pre obec Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Riadenie projektu - externý manažment "Výdajné miesta na vodu" Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Diervilla, spol. s r. o.
2800.00 €
WIFI v obci Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12499.95 €
poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadom Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
0.00 €
podmienky prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu KO Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ENVI-PAK, a. s.
0.00 €
poskytnutie dotácie z RO Odb.: Rímskokatolícka cirkev, far. sv. Michala Archaniela
Dod.: Obec Ostrovany
7000.00 €
Ostrovany - výdajné miesta na vodu Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
33984.60 €
Podpora vysporiadania pozemkov v MRK Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
financovanie CVČ Odb.: Mesto Lipany
Dod.: Obec Ostrovany
120.00 €
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017, overenie výročnej správy za rok 2017 Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ing. Vladimír Andraščík
750.00 €
Dotácia na doplnenie zámkovej dlažby okolo kostola, opravu schodov a osvetlenie kostola v Ostrovanoch Odb.: Rímskokatolícka cirkev, far. sv. Michala Archaniela
Dod.: Obec Ostrovany
10000.00 €
Žiadosť o NFP na výzvu Prístip k čistej vode - vodovod s kódom OPLZ-PO6-SC611-2016-3 Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Project Consult, s.r.o.
1200.00 €
Prevod pozemkov (futbalové ihrisko) a šatne s pozemkov pre TJ Sokol Ostrovany Odb.: TJ Sokol Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
100.00 €
Dodávka programového vybavenia Štatistika-TREXIMA Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: IFOsoft, s.r.o.
33.00 €
Úprava práv a povinnosti pri poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou MOS podľa § 52 z. č. 5/2004 Z.z. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
9453.24 €
Kúpa pozemku na výstavbu prístupovej cesty k ZŠ Ostrovany. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Jozef Bruzda
64.20 €
Vyhotovenie a podanie žiadosti o NFP WIFI PRE TEBA Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: QM Slovakia, s.r.o.
100.00 €
Výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Radoslav Dugas, R.D. TECH.
150.00 €
Deratizácia, dezinfekcia a desinsekcia v rómskej osade v obci Ostrovany. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ecoder, s.r.o.
1500.00 €
Úprava práv a povinnosti Zmluvných strán - projekt NP PRIM Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Prechod vlastníctva pozemku KNC 4/2, k.ú. Ostrovany pod PZ z majetku štátu na obec. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Okresný úrad
468.13 €
Dotácia na kultúrne podujatie Deň obce 2018 Odb.: František Červeňák, Miroslav Dužda
Dod.: Obec Ostrovany
1278.00 €
OSTROVANY – VÝDAJNÉ MIESTA NA VODU – projekt stavby Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ing. Miroslava Gabániová
650.00 €
OSTROVANY – ZLEPŠENIE PRÍSTUPU K PITNEJ VODE – projekt stavby Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ing. Miroslava Gabániová
1900.00 €
Dotácia na futbalový turnaj 11. ročník memoriálu Františka Duždu Odb.: TJ Inter Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
300.00 €
Kúpa pozemkov na výstavbu školy v obci. Odb.: Ing. František Pavúr
Dod.: Obec Ostrovany
27321.60 €
Zabezpečenie verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie Ostrovany - zlepšenie prístupu nk pitnej vode realizáciou výdajných miest. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
250.00 €
Zabezpečenie verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie Ostrovany - zlepšenie prístupu k pitnej vode realizáciou rozšírenia vodovodu Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
600.00 €
Inžiniersku činnosť – stavebný dozor, poprípade ďalšie zabezpečenie organizácie dodávok a prác pre stavbu, počas realizácie stavby a po dokončení stavby na základe požiadavky mandanta - Výstavba chodníka a dažďovej kanalizácie k cintorínu. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: BARIS, s.r.o.
2500.00 €
Príspevok na opravu zámkovej dlažby okolo kostola, osvetlenia kostola a jeho nasvietenie, vybudovanie striešky nad hlavným vchodom a opravu oporného múrika okolo kostola v Ostrovanoch. Odb.: Rímskokatolícka cirkev, far. sv. Michala Archaniela
Dod.: Obec Ostrovany
10000.00 €
Modulová 8-triedna ZŠ Ostrovany - zhotovenie projektovej dokumentácie. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ateliér - m
14790.00 €
Dotácia na 12. ročník dňa obce spojeného so 770. výročím prvej písomnej zmienky o obci Odb.: TJ Sokol Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
2500.00 €
Grafická úprava, zalomenie textov, retuš dobových fotografií, fotenie, tlač, väzba, dovoz monografie o obci. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Jaroslav Mihaľko - Polygrafické práce
3000.00 €
Futbalový turnaj- 8. ročník Memoriál Jozefa Lukáča veteránov nad 35. rokov. Odb.: TJ Sokol Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
300.00 €
Dotácia na činnosť futbalového klubu, údržbu budovy a úpravu dvora (uloženie zámkovej dlažby). Odb.: TJ Sokol Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
2000.00 €
Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok pre nezávislé plnenie úloh a činností súvisiacich s ochranou osobných údajov zo strany zodpovednej osoby. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: EuroTRADING, s.r.o.
49.00 €
Zostavovenie a odborná redakcia pre Obec v rámci prípravy slovesného diela s (pracovným) názvom Monografia obce Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: PaedDr. Martin Molnár
2400.00 €
Kompletná dodávka a realizácia stavebných prác na predmet zákazky: „Dažďová kanalizácia a chodník k cintorínu“ Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: REMOPEL, s.r.o.
68708.34 €
Záväzok poskytovateľa poskytnúť finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí, s trvalým pobytom na území obce Ostrovany, na rok 2018, ktoré navštevujú centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, ktoré sa nachádza na území obce Medzany. Odb.: Obec Medzany
Dod.: Obec Ostrovany
1680.00 €
Nákup školského nábytku do ZŠ Ostrovany. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Lucia Hučíková - ŠKOLÁČIK MAJO
14395.00 €
Národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách ITMS2014+ kód: 312051I641 Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Dotácia na činnosť futbalového oddielu dospelých a žiakov na rok 2018 Odb.: TJ Inter Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
7000.00 €
Dodávka pracovných odevov pre projekt s názvom „Miestna občianska poriadková služba v obci Ostrovany“ Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: CANASIS, s.r.o.
1904.48 €
Dodávka pracovných pomôcok pre projekt s názvom „Miestna občianska poriadková služba v obci Ostrovany“, Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: CANASIS, s.r.o.
404.52 €
Nákup smaltovaných súpisných a orientačných čísel, nákup uličných smaltovaných tabúľ. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Smaltovňa Mišík, s.r.o.
3300.00 €
Poskytnutie dotácie na futbalový halový turnaj ObFZ, žiakov a dospelých – v mesiacoch január až marec 2018 v Prešove, na úhradu cestovného, občerstvenia a poplatkov za účasť na turnaji. Odb.: TJ Inter Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
300.00 €
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri prevádzkovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov. Odb.: RECobal, s.r.o.
Dod.: Obec Ostrovany
0.00 €
Dodávka programového vybavenia - Správa registratúry Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: IFOsoft, s.r.o.
39.60 €
Predmetom zmluvy je riadenie projektu - externý manažment v zmysle výzvy OPLZ-PO5-2017-1 - Miestna občianska poriadková služba v obci Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
12096.00 €
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016, overenie výročnej správy za rok 2016. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ing. Vladimír Andraščík
500.00 €
Miestna občianska poriadková služba v obci Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
201610.80 €
Nákup traktorovej čelnej radlice na sneh. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Marián Šupa
1998.00 €
Záväzok poskytovateľa poskytnúť finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí, s trvalým pobytom na území obce Ostrovany, na rok 2016, ktoré navštevujú centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, ktoré sa nachádza na území obce Medzany. Odb.: Obec Medzany
Dod.: Obec Ostrovany
1400.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb (ďalej len „finančný príspevok“) podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. oslužbách zamestnanosti zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu príjemcovi príspevku. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
12576.00 €
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO6-SC611-2017-1 Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: TIBURON, s.r.o.
1200.00 €
Nákup IKT pre ZŠ Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: MB TECH BB, s.r.o.
3997.00 €
Dotácia na kultúrno-spoločenské podujatie 11. ročník Dňa obce organizovaný prijímateľom TJ Sokol Ostrovany a MS SČK Ostrovany dňa 5.8.2017. Odb.: TJ Sokol Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
1300.00 €
Dotácia na Deň obce – kultúrno-spoločenské podujatie organizovaný prijímateľom TJ Inter Roma Ostrovany v dňoch 5. – 6.8.2017. Odb.: TJ Inter Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
500.00 €
Kúpa rotačného horzontálneho mulčovača za traktor Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ALBERA Slovakia, s.r.o.
1599.00 €
Dotácia z rozpočtu obce na futbalový turnaj Memoriál Františka Duždu 2017. Odb.: TJ Inter Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
300.00 €
Vypracovanie a dodávka stavebno-technickej dokumentácie pre zberný dvor a stojiská v obci Ostrovany. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Patrium, s.r.o.
1790.00 €
Kúpa pozemku na výstavbu miestnej komunikácie v rómskej osade. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Anna Kolpáková a spol
1194.00 €
Dotácia z rozpočtu obce na futbalový turnaj Memoriál Jozefa Lukáa 2017. Odb.: TJ Sokol Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
300.00 €
Bezodplatný prevod pozemkov pod stavbami z majetku SR do majetku obce - cintorín. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Slovenský pozemkový fond
15.78 €
Bezodpaltný prevod pozemkov v majetku SR na obec - miestne komunikácie Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Slovenský pozemkový fond
120.68 €
Úprava zmluvných podmienok, vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
91934.70 €
Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3, podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
70443.60 €
Predmetom dohody je poskytovanie finančných príspevkov úradom zamestnávateľovi na mentorované zapracovanie a prax, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto a obsadí ho s UoZ z cieľovej skupiny v rozsahu celého pracovného úväzku najmenej 9 mesiacov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
5844.11 €
Úprava zmluvných podmienok, vzájomných práv a povinností NP TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
3727.54 €
Dotácia z rozpočtu obce na činnosť futbalového oddielu TJ Intr Roma Ostrovany v roku 2017. Odb.: TJ Inter Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
7000.00 €
Zber a nakladanie s obalmi z papiera, lepenky a zber a nakladanie s jedlými olejmi a tukmi. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Brantner, s.r.o.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov zmluvy. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
21047.95 €
Predmetom zmluvy je vypracovanie diela: Smernica pre verejné obstarávanie obce Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: MOAD, s.r.o.
200.00 €
Školská jedáleň MŠ Ostrovany - Zber, odvoz a likvidácia kuchynského odpadu kat. 20 01 08 Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
460.80 €
Realizácia následného monitoringu projektu: "Komunitné centrum v obci Ostrovany" Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: MJM Group s.r.o.
600.00 €
Kúpa pozemkov na výstavbu školy v obci Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Jozef Bruzda a Ladislav Felix
26284.80 €
Príspevok na činnosť IS DCOM Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: DataCentrum elektronizácie verejnej správy Slovensko
2100.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Úrazové poistenie žiakov ZŠ Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
56.11 €
Školský mliečny program - Realizácia dodania a predaja mlieka a mliečnych výrobkov. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Organika, s.r.o.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohoda. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
25531.20 €
Zmena zmluvy o poskytnutí NFP Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
100817.15 €
Nákup pozemku pod miestnym cintorínom Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Mária Skočejová a spol.
6684.00 €
Kúpa pozemku na miestnu komunikáciu v rómskej osade Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Vincent Kolarčík a spol.
2037.00 €
Dotácia na futbalový turnaj memoriál Františka Duždu - 9. ročník Odb.: TJ Inter Ostrovany
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov
300.00 €
Dotácia na kultúrno-spoločenské podujatie 10. ročník Dňa obce Odb.: TJ Sokol Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
2000.00 €
Dotácia na futbalový turnaj - 9. ročník memoriálu Františka Duždu Odb.: TJ Inter Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
300.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: RANDOM Prešov, s.r.o.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastnkov dohody. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Audit účtovnej závierky, rozpočtového hosúpodárenia a výročnej správy k 31.12.2015 Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ing. Vladimír Andraščík
500.00 €
Dotácia pre TJ Sokol Ostrovany na 6. ročník memoriálu Jozefa Lukáča - futbalový turnaj Odb.: TJ Sokol Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
300.00 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
4846.06 €
Osadenie hrubého predčistenia a lamelového dehydrátora na ČOV Ostrovany. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
0.00 €
Elektronická komunikácia a poskytovanie iných elektronických služieb Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
Servis, revízie a poradenská činnosť plynových spotrebičov. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Jozef Magda - JM SERVIS
0.00 €
Dotácia na činnosť, údržbu a zveľadenie priestorov šatní TJ Sokol Ostrovany Odb.: TJ Sokol Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
2000.00 €
Vytvorenie webstránky obce Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: WEBEX MEDIA, s.r.o.
590.00 €
Poskytovanie údajov GIS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Geodeticca, s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie webového geografického informačného systému Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Geodeticca, s.r.o.
0.00 €
Obec sa zaväzuje uzatvoriť s Natur-Pack zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie na činnosť futbalového oddielu dospelých a žiakov TJ Inter Roma Ostrovany Odb.: TJ Inter Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
6000.00 €
Úprava práv a povinností Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
16387.80 €
Úprava práv a povinnosti v oblasti služieb nakladania s odpadom Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
0.00 €
Poskytnutie služieb externého manažmentu - implementácia projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ostrovany s použitím LED technológie Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Euroleader Consulting, s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
104306.83 €
Vyhotovenie svetelno-technického merania po realizácii rekonštrukcie verejného svetlenia obce Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: CEVO, s.r.o.
2380.80 €
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014, Overenie rozpočtového hospodárenie za rok 2014, Overenie Výročnej správy Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ing. Vladimír Andraščík
500.00 €
Pripojenie k informačnému systému Dátové cenrum obcí a miest Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: DataCentrum elektronizácie verejnej správy Slovensko
0.00 €
Zrušenie spoluvlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Odb.: Kolarčík Alfonz
Dod.: Obec Ostrovany
0.00 €
Poistenie majetku obce - Komunitné centrum s príslušenstvom Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
122.30 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: O.S.V.O.comp, a.s.
108060.72 €
Poistenie majetku obce - projekt MRK II pre MŠ Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
8.82 €
Dodávka tovaru pre ŠJ MŠ Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: BIDVest Slovakia, s.r.o.
0.00 €
Úprava práv a povinnosti spolufinancovania projektu AČ Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Verejné obstarávanie za účelom výberu dodávateľa stavby "Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Ostrovany".r Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: I&Z Tender, s.r.o.
890.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dodody pri zabezpečení AČ formou MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
25758.00 €
Financovanie záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom v obci Ostrovany Odb.: Obec Medzany
Dod.: Obec Ostrovany
0.00 €
Financovanie záujmového vzdelávania detí s travlým pobytom v obci Ostrovany Odb.: Obec Šarišské Michaľany
Dod.: Obec Ostrovany
0.00 €
Financovanie záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom v obci Ostrovany Odb.: Rmskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice, Arcibiskupský školský úrad
Dod.: Obec Ostrovany
0.00 €
Dotácia na Deň obce – kultúrno-spoločenské podujatie organizovaný prijímateľom TJ Inter Roma Ostrovany 1.8.2015. Odb.: TJ Inter Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
600.00 €
9. ročník dňa obce - na úhradu občerstvenia a za vystúpenie folklórnych hudobných skupín na tomto podujatí.a Odb.: TJ Sokol Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
700.00 €
Dotácia na futbalový turnaj – 8. ročník memoriálu Františka Duždu organizovaný prijímateľom TJ Inter Roma Ostrovany v mesiaci júl 2015. Odb.: TJ Inter Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
300.00 €
Realizácia vodovodnrj prípojky KC Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Dodávka elektrickej energie pre komunitné centrum v Ostrovanoch. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: VSE, a.s.
0.00 €
Udržiavanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Ukončenie realizácie aktivít Projektu do 30.9.2015 Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
0.00 €
Poistenie majetku obce - projekt MRK II MŠ Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
4.21 €
Prevod vlastníctva nehnuteľností KNC 286/14, 286/15, k.ú. Ostrovany Odb.: Jozef Kaleja a manž. Agáta rod. DUždová
Dod.: Obec Ostrovany
1540.70 €
Odstránenie chyby v písaní Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: FJM Group, s.r.c.
0.00 €
Dotácia nafutbalový turnaj - 5. ročník memoriál Jozefa Lukáča organizovaný prijímateľom TJ Sokol Ostrovany 20.6. 2015. Odb.: TJ Sokol Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
300.00 €
Vodopvodná prípojka stará požiarna zbrojnica Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Dotácia na kresťanské kultúrne podujatie Odb.: Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
1000.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
17186.40 €
Výstavba komunitného centra Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
240441.96 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Poskytovanie mobilných telefónnych služieb Orange Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
15.00 €
Poskytovanie mobilných telefónnych služieb Orange Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
15.00 €
Aktivácia mobilného telefónneho účastníckeho programu Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Refundácia koordinátora implementácie IMV v MŠ Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
Dotácia sa poskytuje na futbalový halový turnaj žiakov a dospelých – v mesiacoch február a marec 2015 v Prešove na úhradu cestovného, občerstvenia a poplatkov za účasť na turnaji. Odb.: TJ Inter Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
300.00 €
Stravovanie žiakov ŠZŠ Ostrovany - obec ako príjemca dotácie v pôsobnosti MPSVaR SR Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Isabell Interprofit, s.r.o.
1.04 €
Dohoda o posunutí termínu dodávky IKT vybavenia pre KC Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: František Hvizda - HM-COMP
0.00 €
Dohoda o posunutí termínu dodávky exteriérového vybavenia pre KC Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: FJM Group, s.r.c.
11804.00 €
Dohoda o posunutí termínu dodávky interiérového vybavenia pre KC Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: BDV Trade, s.r.o.
0.00 €
Implementácia Národného projektu Komunitné centrá Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Implementačná agentúra OPZaSI
0.00 €
Dotácia na predohrávky futbalových zápasov jar 2015 Odb.: TJ Inter Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
400.00 €
Implementácia projektu DEUS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: DataCentrum elektronizácie verejnej správy Slovensko
0.00 €
Realizácia stavebných a všetkych na nich nadväzujúcich a s nimi súvisiacích prác investičnej akcie: „Komunitné centrum Ostrovany“ Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: GMT projekt, s.r.o.
208974.00 €
Zvýšenie počtu asistentov učiteľa v MŠ. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
Zámena betónových výrobkov. Odb.: Spišák Jozef
Dod.: Obec Ostrovany
2655.51 €
Dodávka potravinárskeho tovaru pre ŠJ MŠ Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ryba, s.r.o.
0.00 €
Oprava sochy P. Márie v kaplnke v Ostrovanoch Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Marek Roják, Mgr.
800.00 €
Kúpa pozemkov pod rodinným domom a nádvorie Odb.: Duždová Agáta
Dod.: Obec Ostrovany
1783.74 €
Dodávka pitnej vody do rómskych bytov Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Výmena strešnej krytina na budove Obecného úradu v Ostrovanoch Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: UNISA, s.r.o.
6228.00 €
Dotácia na odkanalizovanie a zriadenie vodovodu šatní TJ Sokol Ostrovany a na oslavu 60. výroči založenia TJ Sokol Ostrovany Odb.: TJ Sokol Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
5000.00 €
Dotácia na činnosť TJ po postupe žiakov do I. triedy. Odb.: TJ Inter Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
790.00 €
Dotácia na zateplenia modlitebne podľa priloženej cenovej ponuky. Odb.: Miroslav Dužda
Dod.: Obec Ostrovany
1803.00 €
Dotácia na kultúrno-spoločenské podujatie - Deň obce organizované TJ Inter Ostrovany 2.8.2014 Odb.: TJ Inter Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
600.00 €
Dotácia na kultúrno-spoločenské podujatie 8. ročník Dňa obce organizovaný prijímateľom TJ Sokol Ostrovany a MO SČK Ostrovany dňa 2.8.2014. Odb.: TJ Sokol Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
700.00 €
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na osadenie predčistenia a lamelového dehydrátora na ČOV Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
840.00 €
Dotácia na celoslovenské finále futbalového turnaja CFF Samsung Kama 2014. Odb.: DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže
Dod.: Obec Ostrovany
300.00 €
Dotácia na futbalový turnaj - 7. ročník memoriálu Františka Duždu Odb.: TJ Inter Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
300.00 €
Dotácia na futbalový turnaj - 5. ročník memoriálu Jozefa Lukáča Odb.: TJ Sokol Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
300.00 €
NP Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo školstva VaŠ SR
2916.00 €
Poistenie majetku obce - projekt MRK II MŠ Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
7.37 €
Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
Dodávka plynu pre OcÚ a MŠ Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu tvorby pracovných miest vrámci projektu č. XX. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
4108.86 €
Dotácia na činnosť futbalového oddielu dospelých a žiakov TJ Inter Ostrovany na rok 2014. Odb.: TJ Inter Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
4300.00 €
Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Odb.: Miroslav Dužda
Dod.: Obec Ostrovany
483.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby “Komunitné centrum v obci Ostrovany “ Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Numeral, spol. s r.o.
6600.00 €
ÚPrava práv a povinností pri vykonávaní MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Nákup Interiérového vybavenia pre projekt s názvom "Výstavba konunitného centra v obci Ostrovany". Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: BDV Trade, s.r.o.
11776.80 €
Nákup exteriérového vybavenia pre projekt s názvom "Výstavba konunitného centra v obci Ostrovany". Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: FJM Group, s.r.c.
11804.00 €
Nákup výpočtovej techniky a softvéru pre projekt s názvom "Výstavba komunitného centra v obci Ostrovany" Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: František Hvizda - HM-COMP
11592.00 €
Služby spojené s vývozom odpadov z obce v roku 2014 Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
0.00 €
Dodávka a montáž kamerového systému - rozšírenie v obci Ostrovany. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: STOP LUP, s.r.o.
12614.04 €
Verejné obstarávanie - Výstavba komunitného centra v obci Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
200.00 €
Dodatok k zmluve TSP s kódom ITMS 27120130525 Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Fond sociálneho rozvoja
0.00 €
Dotácia na materiálne zabezpečenie združenia a akcie pre deti a mládež z obce Ostrovany. Odb.: DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže
Dod.: Obec Ostrovany
500.00 €
Výsavba Komunitného centra v obci Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
268102.94 €
Povinnosť prevádzkovateľa VVS, a.s. požiadať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o registráciu. Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Ostrovany
0.00 €
Verejné obstarávanie - Zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnocovania alebo zneškodňovania KO a DSO a ich vytriedených zložiek Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Slovenské centrum obstarávania, občianske združenie
422.39 €
Zmluva o bežnom účte - financovanie výstavby KC Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Potravinársky a nepotravinársky tovar podľa objednávky Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: COOP Jednota, spotrebné družstvo
0.00 €
Národný projekt "Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy" Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
12700.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov zmluvy pri zabezpečení realizácie AČ formou MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
14700.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Ostrovany na rok 2013, ktoré navštevujú centrum voľného času (ďalej len „CVČ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, ktoré sa nachádza na území obce Šarišské Michaľany. Odb.: Obec Šarišské Michaľany
Dod.: Obec Ostrovany
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Ostrovany na rok 2013, ktoré navštevujú centrum voľného času (ďalej len „CVČ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, ktoré sa nachádza na území mesta Sabinov. Odb.: Rmskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice, Arcibiskupský školský úrad
Dod.: Obec Ostrovany
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Ostrovany na rok 2013, ktoré navštevujú centrum voľného času (ďalej len „CVČ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, ktoré sa nachádza na území mesta Giraltovce. Odb.: Mesto Gialtovce
Dod.: Obec Ostrovany
0.00 €
Projekt prevencie kriminality pomocou rozšírenia kamerového monitorovacieho systému obce Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov
10000.00 €
Nájom pozemkov vo vlastníctve obce parc. č. CKN 274 a 285/25. Odb.: Kaleja Lukáš a manž. Žaneta
Dod.: Obec Ostrovany
39.30 €
Zber, preprava a spracovanie eleektroodpadu. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: H+EKO, spol. s r.o.
0.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Godlová Jarmila
Dod.: Obec Ostrovany
20.00 €
Nájom nehnuteľností na vzdelávacie aktivity žiakov školy Odb.: Špeciálna základná škola
Dod.: Obec Ostrovany
1.00 €
Refundácia skutočne vynaložených nákladov na obstaranie zmeny územného plánu obce. Odb.: KELCOM International, s.r.o.
Dod.: Obec Ostrovany
2200.00 €
Dotácia na činnosť futbalového oddielu dospelých a žiakov TJ Inter Ostrovany v roku 2013 Odb.: TJ Inter Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
4000.00 €
Údaje z katastrálneho územia Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Katastrálny úrad
0.00 €
Zmluva o nájme bytu uzavretá podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka. Odb.: Dužda Alojz
Dod.: Obec Ostrovany
44.25 €
Zmluva o nájme bytu uzavretá podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka. Odb.: Kaleja Dušan
Dod.: Obec Ostrovany
44.63 €
Zmluva o nájme bytu uzavretá podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka. Odb.: Kaleja Miroslav
Dod.: Obec Ostrovany
44.63 €
Zmluva o nájme bytu uzavretá podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka. Odb.: Kaleja Peter
Dod.: Obec Ostrovany
30.33 €
Zmluva o nájme bytu uzavretá podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka. Odb.: Kaleja Dušan
Dod.: Obec Ostrovany
26.76 €
Zmluva o nájme bytu uzavretá podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka. Odb.: Giňa Elemír
Dod.: Obec Ostrovany
28.55 €
Zmluva o nájme bytu uzavretá podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka. Odb.: Duždová Agnesa
Dod.: Obec Ostrovany
33.91 €
Zmluva o nájme bytu uzavretá podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka. Odb.: Giňová Irena
Dod.: Obec Ostrovany
33.91 €
Zmluva o nájme bytu uzavretá podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka. Odb.: Kaleja Vladimír
Dod.: Obec Ostrovany
56.77 €
Zmluva o nájme bytu uzavretá podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka. Odb.: Kaleja-Januv Milan
Dod.: Obec Ostrovany
35.21 €
Zmluva o nájme bytu uzavretá podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka. Odb.: Husár Marián
Dod.: Obec Ostrovany
31.63 €
Zmluva o nájme bytu uzavretá podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka. Odb.: Kaleja František
Dod.: URBA
35.21 €
Zmluva o nájme bytu uzavretá podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka. Odb.: Dužda Vladimír
Dod.: Obec Ostrovany
45.93 €
Zmluva o nájme bytu uzavretá podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka. Odb.: Dužda František
Dod.: Obec Ostrovany
37.78 €
Zmluva o nájme bytu uzavretá podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka. Odb.: Dužda Milan
Dod.: Obec Ostrovany
31.63 €
Zmluva o nájme bytu uzavretá podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka. Odb.: Duždová Martina
Dod.: Obec Ostrovany
33.91 €
Vecné bremeno v prospech VVS, a.s. Košice - verejný vodovod Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Ostrovany
1.00 €
Zber starého papiera formou ambulantného výkupu a jeho zhodnotenie. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: SAGI, s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia prevzdušňovania ČOV Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
3528.00 €
Dotácia na činnosť TJ Inter Ostrovany na odohratie zápasov jarnej časti futbalovej súťaže 2012/2013 v predkolách v jeseni 2012 Odb.: TJ Inter Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
300.00 €
Odplatný prevod vlastníckeho práva k elektrickým zariadeniam a rozvodom Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Ostrovany
21692.50 €
Dodávka a montáž kamerového systému Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: KAMTEL, spol. s r.o.
9996.00 €
Vyprycovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby "Komunitné centrum v obci Ostrovany" Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Numeral, spol. s r.o.
9000.00 €
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: URBA
1500.00 €
Dodávka vody do materskej školy Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Dodávka vody z verejného vodovodu pre obecný úrad Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Pripojenie MŠ na vodovod Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Pripojenie OcÚ na vodovod Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Implementácia národného projektu Terénna sociálna práca v obciach Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Fond sociálneho rozvoja
53143.92 €
Realizácia projektu Komunita na ceste k prosperite Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Občianske združenie ETP Slovensko
0.00 €
Výstavba komunitného centra v obci Ostrovany -vypracovanie diela - doplnenie projektového zámeru LSKxP, spracovanie projektového zámeru na čerpanie finančných prostriedkov EU Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: MJM Group s.r.o.
1400.00 €
Dotácia na duchovné cvičenia - evanielizáciu Odb.: Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
200.00 €
romadné údaje z katastra nehnuteľností Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Katastrálny úrad
0.00 €
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností Odb.: Ján Kaleja-Januv a manž. Mária, rod Duždová
Dod.: Obec Ostrovany
559.86 €
Projekt prevencie kriminality pomocou kamerového monitorovacieho systému obce Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov
5000.00 €
Dotácia na činnosť futbalového oddielu dospelých a žiakov TJ Inter Ostrovany v roku 2012 Odb.: TJ Inter Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
3700.00 €
Poskytovanie sociálnej služby - Dvorščáková Irena Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Mesto Sabinov
0.00 €
ytvorenie webstránky v novom formáte Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: WEBEX MEDIA, s.r.o.
235.20 €
Prenájom STL na MK parc.č. 6/6 a 207/2 Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: SPP-distribúcia, a.s.
129.70 €
Zmena cien za poskytované služby Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
0.00 €
Úver - financovanie rekonštrukcie MK Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
227649.00 €
Realizácia prác 2RP Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Envita, s.r.o.
8890.00 €
Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení pred povodňami Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
21000.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu prác 2RP Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Úrad vlády SR
20000.00 €
Prevod vlastníctva nehnuteľností KNC 285/20, 285/21 Odb.: Ladislav Kaleja-Januv a manželka Kvetoslava rod. Bilá
Dod.: Obec Ostrovany
1796.76 €
Prevod vlastníctva nehnuteľností KNC 276, 285/33 Odb.: Miroslav Dužda a manželka Júlia rod. Červeňáková
Dod.: Obec Ostrovany
800.74 €
Prevod vlastníctva nehnuteľností KNC 285/37, 285/38 Odb.: František Dužda a manželka Johana rod. Popušová
Dod.: Obec Ostrovany
1128.40 €
Príprava - technická koordinačná a konzultačná pomoc - príprava projektu 2RP Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: SG AUDIT, s.r.o.
0.00 €
Prevod vlastníctva nehnuteľností KNC 285/33 Odb.: Dučan Kaleja a manželka Ivana rod. Duždová
Dod.: Obec Ostrovany
909.23 €
Prevod vlastníctva nehnuteľností KNC 273/5 Odb.: Kaleja Ján
Dod.: Obec Ostrovany
147.56 €
Zámena pozemkov - majetkovoprávne vyporiadanie spoluvlastníctva pozemkov Odb.: Kolarčík Alfonz
Dod.: Obec Ostrovany
0.00 €
Kúpa RD Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Anna Feščáková rod. Ferenčáková
1600.00 €
Kúpa RD a pozemkov Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Anna Šaršalová ro. Jacková
2400.00 €
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
309.90 €
Poistenie zodpovednosti za škodu motorovým vozidlom Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
21.60 €
Výberové konanie - rekonštrukcia MK Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ORIM-TENDER, s.r.o.
1700.00 €
Dodávka elektriny - šatne TJ Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: VSE, a.s.
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
Výpožička zbernej nádoby E-BOXU Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ASEKOL SK, s.r.o.
0.00 €

Zmluvy 2012

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zmluvy 2011

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom