ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Výrub stromov

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o výrub stromov na súkromnom pozemku je potrebné predložiť na predpísaných tlačivách v kancelárií Obecného úradu. Žiadosť obsahuje meno a priezvisko, adresu žiadateľa, katastrálne územie, parcelné číslo, druh dreviny na výrub, obvod kmeňa meraného vo výške 130 cm nad zemou, dôvod výrubu. Prílohy žiadosti sú list vlastníctva, kópia z pozemkovej knihy.
Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje (len oznámenie) na nasledovné výruby drevín:
- stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, a krovitých porastov s výmerou do 10 metrov štvorcových,
- obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
- stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Obec Ostrovany vydáva na základe písomného oznámenia o výrube dreviny podľa osobitných predpisovvyjadrenie s určenými podmienkami pre uskutočnenie výrubu. Oznámenie podať na úrad najmenej 15 dní pred uskutočnením výrubu.

Výrub dreviny z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku je potrebné oznámiť Obecnému úradu v Ostrovanoch najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu. (Bezprostredným ohrozením zdravia a majetku sa rozumie stav, ktorý je vyvolaný nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle s následkami ohrozenia zdravia, života človeka alebo spôsobenia značnej škody na majetku (stonásobok minimálnej mzdy). Ide o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie, život alebo majetok človeka.

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

INFOÚRAD

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2023

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom