ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Program odpadového hospodárstva

Generálnym právnym predpisom Slovenskej republiky v odpadovom hospodárstve je zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch). Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011-2015 je základný koncepčný dokument na postupné plnenie účelu odpadového hospodárstva podľa nových právnych predpisov. POH obce Ostrovany vychádza z princípov a cieľov POH Slovenskej republiky, POH Prešovského kraja a transformuje ich na konkrétne podmienky obce.

Obec Ostrovany viedla evidenciu vyprodukovaného množstva komunálnych odpadov do 31.12.2013 podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.  Schválením novej vyhlášky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch vedie obec evidenciu odpadov podľa tejto vyhlášky.

Súčasná stratégia odpadového hospodárstva vychádza z princípov hierarchie trvalej udržateľnosti. Úsilím obce je vyvíjať trvalé kroky k znižovaniu množstva a škodlivosti komunálnych odpadov zneškodňovaných skládkovaním.

K účinným nástrojom riadenia odpadového hospodárstva na samosprávnej úrovni patria:
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrovany č. 21/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ostrovany, ktorého predmetom sú podrobnosti o spôsobe zberu a preprave komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a biologicky rozložiteľnými odpadmi ako aj miesta určené na ukladanie, zhromažďovanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie týchto odpadov. Nariadenie ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcu odpadu a poverených organizácii, ktorí nakladajú s komunálnymi odpadmi na území obce.
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrovany č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany.

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

INFOÚRAD

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2023

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom