ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Profil verejného obstarávateľa

Obec Ostrovany je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje vereného obstaraváteľa
Názov : Obec Ostrovany
Adresa : Obec Ostrovany, Obecný úrad, Hlavná 60/29, 082 22 p. Šarišské Michaľany
Štatutárny orgán: Mgr. Rastislav Popuša - starosta obce
IČO : 00690554
DIČ : 202073527
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK02 5600 0000 0005 9246 8001
BIC kód banky: KOMASK2X
Kontaktná osoba : Mgr.Rastislav Popuša
Telefón : +421514521508
Mobil : +421905470588
Fax : +42151/4892232
Email: obecostrovany@obecostrovany.sk
Webová stránka obce: www.ostrovany.sk
Profil verejného obstarávateľa obce Ostrovany na stránke Úradu pre verejné obstarávanie

Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.  Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na internetovej stránke obce  www.ostrovany.sk a v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.

VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

INFOÚRAD

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2023

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom