ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Pracovníci a kontakty

Terénni sociálni pracovníci:
  1. Anna SLIMÁKOVÁ, Mgr.
  2. Antónia IĽKIVOVÁ, PhDr.
  3. Dominika Tulejová,Mgr.

Mobil: 
E-mail: ostrovanytsp@gmail.com

Terénny pracovníci:

  1. Katarína Kolarčíková, Bc
  2. Libuša Duždová
  3. Nikola Kalejová 

Adresa :
Obec Ostrovany
Ostrovany  Hlavná č. 60/29
082 22 p. Šarišské Michaľany

Telefón: +421 51 489 22 31

    Mobil:     0905 848 695

Úradné hodiny:

     Pondelok   7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
     Utorok        7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
     Streda        7:30 - 12:00  12:30 - 17:00
     Štvrtok        7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
     Piatok         7:30 - 12:00  12:30 - 14:00


Terénna sociálna práca – odborná činnosť, ktorá je prevažne vykonávaná v prirodzenom prostredí klienta (v byte, komunite, vo voľnom priestranstve) a je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania. Je zameraná na uľahčovanie života, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách a zmierňovanie dopadov zlej sociálnej situácie, chudoby a sociálneho vylúčenia. Má charakter priamej sociálnej práce s človekom, ktorá sa vykonáva v kontexte jeho primárneho prostredia rodiny, resp. iných blízkych sociálnych väzieb, je orientovaná na človeka, rešpektuje jeho potreby, návrhy na riešenie problému a stavia na schopnostiach a mobilizácii jeho vnútorných síl. Terénna sociálna práca je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím (rodina, skupiny, komunita), ale presahuje svoje hranice v činnostiach smerujúcich k rozvoju lokality /komunity, presadzovaniu práv a záujmov cieľových skupín na lokálnej úrovni.

Terénna práca - činnosť vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka (v byte, komunite, vo voľnom priestranstve) zameraná na podporu aktivít, ktoré smerujú k zmierneniu dôsledkov sociálneho vylúčenia a chudoby. Terénna práca je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálne prostredie (rodina, skupina, komunita), ale presahuje svoje hranice v činnostiach smerujúcich k rozvoju lokality /komunity, presadzovaniu práv a záujmov cieľových skupín na lokálnej úrovni.

Terénny sociálny pracovník (TSP) – v pracovnoprávnom vzťahu s obcou, v rámci svojej činnosti vyhľadáva a kontaktuje jednotlivcov a rodiny so sociálnymi problémami, posudzuje životné situácie ľudí v kontexte ich sociálnych vzťahov, poskytuje základné informácie v krízových situáciách a podporu pri zabezpečovaní služby, poskytuje sociálnu intervenciu a plánuje proces riešenia sociálneho problému, poskytuje poradenský proces pre jednotlivcov a skupiny, sprostredkúva kontakt s aktérmi v spoločenskom prostredí (inštitúciami a odborníkmi), ktorých sa týka daný sociálny problém, poskytuje pomoc pri riešení osobných záležitostí, spolupracuje s inštitúciami (MVO, školami, exekútormi a pod.). Práca v prirodzenom prostredí klienta vytvára priestor na zapojenie celej rodiny, príp. komunity. Poskytuje priestor na skupinovú prácu. Vstup do súkromného priestoru jednotlivca, rodín a spoločenstva kladie vysoké nároky na profesionálne zručnosti pracovníka a vyžaduje si dodržiavanie etických zásad a princípov správania sa. TSP vykonáva súbory činností na rôznych úrovniach: priamu prácu s klientom, nepriame aktivity v prospech prijímateľov sociálnych služieb, aktivity v prospech vlastného profesionálneho rozvoja.

Terénny pracovník (TP) - v pracovnoprávnom vzťahu s obcou, v rámci svojej činnosti asistuje TSP pri výkone jeho činnosti podľa jeho pokynov a pod jeho metodickým vedením. Samostatne poskytuje príslušníkom marginalizovaných rómskych komunít hlavne pomoc v problémových alebo krízovýchsituáciách, ktoré je potrebné riešiť v danom čase a mieste bez potreby dlhodobejšieho plánovania. Zároveň kontaktuje a pripravuje potenciálnych klientov na terénnu sociálnu prácu, ktorá už je dlhodobejšia a plánovaná. Terénny pracovník sprevádza klientov pri využívaní iných nástrojov sociálnej inklúzie, sociálnych služieb a služieb zamestnanosti.


Náplň práce terénneho sociálneho pracovníka

 aktívne vyhľadáva a kontaktuje potenciálnych klientov,  jednotlivcov a rodina so

    sociálnymi problémami v rámci cieľovej skupiny,

-  odborne posudzuje životné situácie človeka, osôb v kontexte ich sociálnych vzťahov,

-  poskytuje základné informácie v krízových situáciách a  podpora pri zabezpečovaní

    potrebných sociálnych služieb,

-  vytvára a realizuje plány práce s klientom, poskytuje sociálne intervencie a plánuje

    proces riešenia sociálneho problému, sprostredkúva kontakt s aktérmi

    v spoločenskom prostredí, ktorých sa týka daný sociálny problém,

-  pomáha pri riešení osobných záležitostí, realizuje individuálny a skupinový

   poradenský proces,

-  poskytuje pomoc pri riešení osobných záležitostí, vrátane koordinácie potrebných

   sociálnych, pedagogických, psychologických, zdravotných a iných služieb

   v záujme klienta,

-  poskytuje krízovú intervenciu,

-  sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií, pričom kladie dôraz na podporu

    jeho autonómie a sebestačnosti,

-  orientuje sa v aktuálne platnej legislatíve,

-  facilitácia (uľahčovanie , zjednodušovanie)  pri riešení konfliktov v lokalite,

-  case management:

a) Individuálny case management 

Terénny sociálny pracovník (TSP) vedie sám klientov v prípad a ručí za kvalitu

zvolených postupov, spoločne s klientom volí, kedy a aká sociálna služba,

inštitúcia, organizácia „vstúpi“ do riešenia klientovej zákazky.

b) Týmový case management 

Vnútorný CM - charakterizuje spoluprácu v rámci týmu organizácie - na riešení

situácie klienta sa podieľa niekoľko služieb jednej organizácie.

Vonkajší CM - na riešení situácie klienta sa podieľajú ďalšie subjekty, ktoré

tvoria tým s rôznou mierou zapojenia.

-  administratívne spracováva výkon svojej práce, eviduje priame prípadové práce,

-  zbiera dáta v lokalite, v spolupráci s RK,

-  koordinuje pracovné aktivity s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými

    verejnými a neziskovými inštitúciami,

-  dokáže sa priebežne vzdelávať a udržiavať si odbornú spôsobilosť.

Náplň práce terénneho pracovníka

-  asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností,

-  pod vedením terénneho sociálneho pracovníka aktívne vyhľadáva

   a kontaktuje potenciálnych klientov, osoby so sociálnymi problémami,

-  pomáha v problémových alebo krízových situáciách, poskytuje  pomoc

    pri výkone opatrení v oblasti primárnej prevencie klientov,

-  poskytuje informácie smerujúce k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie

    prostredníctvom sociálnych  služieb, informácie o základných právach

    a povinnostiach,

-  sprevádza klientov v rámci riešenia ich sociálnych problémov,

-  pripravuje stretnutia s rodinami klientov,

-  približuje kultúrny kontext lokálnej komunity terénnemu sociálnemu pracovníkovi,

-  vytvára sociálne a spoločenské kontakty a aktivizuje klientov pod

   vedením sociálneho pracovníka,

-  uľahčuje komunikáciu a sprostredkovanie kontaktov v komunite,

-  administratívne spracúva výkon svojej práce,

-  zbiera dáta v lokalite, v spolupráci s terénnym sociálnym pracovníkom,

-  podieľa sa na opatreniach v oblasti primárnej prevencie,

-  konzultuje s terénnym sociálnym pracovníkom postupy v rámci svojho

    metodického vedenia,

-  spolupracuje s koordinátorom terénnej sociálnej práce,

-  riadi sa usmerneniami terénneho sociálneho pracovníka,

-  dokáže sa priebežne vzdelávať a udržiavať si odbornú spôsobilosť.

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

INFOÚRAD

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2023

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom