ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Komisie OZ

Zloženie komisií obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2018 - 2022:

Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce :
 1. predseda: Miroslav Dužda - poslanec OZ
 2. sekretár:   Jozef Jendrek, Mgr.- poslanec OZ
 3. členovia:   Július Dužda - poslanec OZ
Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu:
 1. predseda: Rastislav Švec - poslanec OZ
 2. sekretár:   Dezider Dužda - poslanec OZ
 3. členovia:  Martin Jaco - poslanec OZ

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia:

 1. predseda: František Červeňák - poslanec OZ
 2. sekretár:   Jozef Bruzda - poslanec OZ
 3. členovia:   Miroslav Skočej

Komisia na ochranu verejného záujmu:

 1. predseda:
 2. členovia:Martin Jaco              - KDH
 3.               Miroslav Skočej        - OĽANO
 4.               Jozef Jendrek, Mgr.  - SaS
 5.               Rastislav Švec           - SNS  


Komisie obecného zastupiteľstva najmä:
V rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, vypracúvajú:
 • stanoviská k prerokovaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie obecného zastupiteľstva,
 • stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov obce,
 • stanoviská k riešeniu najdôležitejších otázok života obce.
V rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:
 • vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života obce na rokovanie obecného zastupiteľstva,
 • predkladajú iniciatívne návrhy a podnety obecnému úradu, ktorý je povinný sa nimi zaoberať a prostredníctvom zástupcu starostu informovať komisiu o výsledkoch riešenia.
V rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:
 • kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva,
 • kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov obce,
 • dozerajú na hospodárenie s majetkom obce a s majetkom štátu ponechaným obci do užívania, na investičnú a podnikateľskú činnosť obce,
 • dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia v obci.

Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby môže komisie konštituovať, rozčleňovať, zlučovať, resp. zrušiť.

Organizačná štruktúra komisií:
a) Predseda komisie:
 • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a vedie ich, spoločne so sekretárom komisie pripravuje program schôdze komisie,
 • zostavuje spolu so sekretárom komisie plán činnosti na určité časové obdobie a po posúdení v komisii ho predkladá na rokovanie obecného zastupiteľstva,
 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
 • zastupuje komisiu navonok,
 • podpisuje spolu so sekretárom uznesenia komisie.

b/ Sekretár komisie:

 • spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti a zabezpečuje prípravu programu schôdze,
 • vedie dokumentáciu o činnosti,
 • zabezpečuje nevyhnutnú administratívu súvisiacu s činnosťou komisie,
 • plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí komisia.

c) Ostatní členovia komisie:

 • komisia poveruje jednotlivých členov komisie úlohami patriacimi do okruhu jej pôsobnosti.

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

INFOÚRAD

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2023

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom