ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Číslovanie stavieb

Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla, súpisného a orientačného čísla


Zákonná úprava:
- zákon 369/1990 z.z. o obecnom zriadení v platnom znení,

- zákon 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- vyhláška MV č. 31/2003 Z. z. a vyhl. MV SR č. 141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška

  MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú    podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných

  priestranstiev a o číslovaní stavieb,

- vyhláška MV SR č. 142/2015 z 23.6.2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z.

  o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov


K vybaveniu určenia súpisného a orientačného čísla budete potrebovať:
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie na bytové (nebytové) budovy,
- právoplatné stavebné povolenie na bytové (nebytové) budovy, v prípade rozostavanej

  budovy,

- rozhodnutie, ktorým sa povoľuje odstránenie bytovej (nebytovej) budovy v prípade, že

  budete žiadať o zrušenie súpisného a orientačného   čísla,

- geometrický plán so zameraním adresného bodu (§ 3 ods. 4 zák.125/2015 Z. z.

  o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

- doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (§ 6 ods. 1 písm.

  d/1 zák. 125/2015 Z. z. o registri  adries a o zmene a   doplnení niektorých zákonov),

- vyplnenú žiadosť (vzory príloha DOKUMENTY OBCE – Žiadosti a formuláre)


Poplatok za obstaranie tabuľky so súpisným a orientačným číslo:

Prvé vydanie súpisného čísla a orientačného čísla je bezplatné –obec obstaráva na vlastné náklady stavebníkovi alebo inej oprávnenej osobe.

Rozhodnutie o určení súpisného - orientačného čísla sa doručí na Okresný úrad, katastrálny odbor Sabinov na zápis práv nehnuteľností záznamom do evidencie nehnuteľností. Zároveň sa stavebníkovi vydá orientačné číslo (červené) a súpisné číslo (čierne).

Tabuľka s orientačným číslom a súpisným číslom sa umiestňujú na stavbu tak, aby boli dobre viditeľné z komunikácie. Ich pripevnenie a údržbu zabezpečuje vlastník stavby.


Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

INFOÚRAD

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2023

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom