Aktuality

Pozvánka na rokovanie 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch dňa 27.9.2018 o 18,00 hodine

 21.09.2018

                                                     O B E C    O S T R O V A N Y
                           O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
číslo: OZ  XXIII/2018                                                                    V Ostrovanoch dňa 19.9.2018
                                                          P O Z V Á N K A
     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
                                                          z v o l á v a
XXIII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň
                       27. septembra 2018 /štvrtok/ so začiatkom o 18,00 hodine,
ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského centra pri Obecnom úrade v  Ostrovanoch s týmto programom :
   1/ Otvorenie 
   2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
   4/ Voľba návrhovej komisie 
   5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
   6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  
       znení neskorších zmien a doplnkov
   7/ Podnety a návrhy od občanov
   8/ Návrh na vymenovanie riaditeľky Základnej školy Ostrovany, Jarková 250/1,
       082 22 Ostrovany      
   9/ Návrhu  na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Podpora
       zlepšenia prístupu k pitnej vode pre marginalizovanú rómsku komunitu v Ostrovanoch“
 10/ Návrhu  na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt
        „Miestna občianska poriadková služba v obci Ostrovany“
 11/ Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie o nenávratný finančný
       príspevok na zlepšenie čistenia odpadových na projekt
       „Osadenie hrubého predčistenia a lamelového dehydrátora Ostrovany“
        na ČOV v Ostrovanoch.
 12/ Prerokovanie žiadostí PO a FO
 13/ Návrh na majtkoprávne prevody pozemkov pod futbalovými ihriskami v obci
 14/ Návrhu  na kúpu pozemku pre výstavbu cesty k základnej škole v obci
 15/ Rôzne
 16/ Diskusia
 17/ Závery z rokovania
 18/ Záver
                                                                                                  Ing. Cyril Revák
                                                                                                  starosta obce

Pozvánka a materiály  na stiahnutie "TU"

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom