Aktuality

Pozvánka na rokovanie 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch dňa 28.6.2018 o 18,00 hodine

 27.06.2018

O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  XXII/2018                                                                     V Ostrovanoch dňa 22.6.2018

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

XXII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

28. júna 2018 /štvrtok/ so začiatkom o 18,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského centra pri Obecnom úrade v  Ostrovanoch s týmto programom :

   1/ Otvorenie

   2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

   4/ Voľba návrhovej komisie

   5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
   6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

       znení neskorších zmien a doplnkov

   7/ Podnety a návrhy od občanov

   8/ Návrh na prerokovanie výstavby domu nádeje – vyhodnotenie ankety

   9/ Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu obce   

       na celé funkčné obdobie 2018 -2022

 10/ Prerokovanie žiadostí PO a FO

 11/ Rôzne

 12/ Diskusia

 13/ Závery z rokovania

 14/ Záver

                                                                                                  Ing. Cyril Revák
                                                                                                  starosta obce

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 22.6.2018

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 9

K návrhu  na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na celé funkčné obdobie 2018 -2022

Predkladá:

Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch

po prerokovaní

 A. SCHVAĽUJE

A1. Podľa ustanovení §11 ods. 3 písm. d/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  9 (deväť)  poslancov na celé volebné obdobie rokov 2018 - 2022

A2. Podľa ustanovení §11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov výkon funkcie starostu v rozsahu 1 (jedna),  t.z.  v plnom rozsahu počas celého funkčného obdobia rokov 2018 - 2022

                                                                                                        

Dôvodová správa:

1. Podľa zákona 369/1990 Zb. o samospráve obcí v znení neskorších predpisov § 11 ods. 3 písm. d/ určuje počet   poslancov na celé volebné obdobie pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:

-  od 1001 do 3000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov.

Obec mala k 31.12.2017 1941 obyvateľov. Doteraz malo obecné zastupiteľstvo vždy  9 poslancov, preto  odporúčam schváliť 9 poslancov aj na nasledujúce volebné obdobie.

2. Podľa zákona 369/1990 Zb. o samospráve obcí v znení neskorších predpisov § 11 ods. 4 písm. i/ určuje obecné zastupiteľstvo najneskôr 90 dní pred voľbami  rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie.

Odporúčam poslancom OZ schváliť na celé funkčné obdobie výkonu funkcie starostu v rozsahu 1 (jedna), t.z.  v plnom rozsahu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 22.6.2018

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 10

K návrhu  na prerokovanie žiadostí PO a FO

Predkladá:

Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch

po prerokovaní

 Text uznesenia na základe prerokovania.

                                                                                                      

Žiadosti  na rokovanie:

DSiDATA, s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo 029 01

                                                                                              Obec Ostrovany

                                                                                              Obecný úrad

                                                                                              Ing. Revák     

                                                                                              Ostrovany č. 60

                                                                                              082 22 Šarišské Michaľany

Vec: žiadosť o umožnenie výstavby lokálneho vysielača

Touto cestou Vás chceme požiadať o umožnenie výstavby lokálneho telekomunikačného vysielača pre obec Ostrovany, Šarišské Michaľany… na parcele č. 479/7, k.ú. Ostrovany, kde sa nachádza budova vodojemu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. .

Tento objekt bol vytypovaný na základe šetrenia miestopisu a spĺňa parametre pre poskytovanie telekomunikačných služieb prostredníctvom antén pracujúcich vo frekvenčnom pásme 3,7Ghz na ktorom sa idú poskytovať služby LTE (vysokorýchlostný širokopásmový internet, digitálna káblová TV a pevná telefónna linka).

  1. Stavebník:
    DSIDATA, s.r.o., A. Bernoláka 377/5, 02901 Námestovo

  1. Druh, účel a miesto stavby:

Výstavba základňovej  stanice pre šírenie signálu spol. DSIDATA s.r.o.. Účelom bude výstavba vysielača pre potreby rozšírenia pokrytia časti obce Ostrovany, Šarišské Michaľany...a skvalitnenie elektronických dátových služieb .

  1. Význam stavby:

Poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, internetu, pevnej telefónnej linky a  TV .

  1. Základné údaje o stavbe:

Samostatne stojací rebrinkový stožiar (bez pevného základu (stožiar na kontajnéry 2x3m)/s pevným betónovým základom (cca 2x2x1,5m)) – dohoda s vlastníkom pozemku

  1. Vplyv na životné prostredie:

Realizácia stavby a jej budúca prevádzka nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, nakoľko sa jedná o stavbu nevýrobného charakteru, kde nevznikajú žiadne odpadové látky ani nadmerný hluk.

V Námestove 18.06.2018                                         Dravecký Ján
                                                                                  oddelenie výstavby

Prílohy: ilustračné foto stožiara

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom