Aktuality

Pozvánka na rokovanie 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch dňa 24.5.2018 o 17,00 hodine

 21.05.2018

O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  XXI/2018                                                                           V Ostrovanoch dňa 18.5.2018

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        XXI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

24. mája 2018 /štvrtok/ so začiatkom o 17,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v  Ostrovanoch s týmto programom :

   1/ Otvorenie

   2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

   4/ Voľba návrhovej komisie

   5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
   6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

       v  znení neskorších zmien a doplnkov

   7/ Podnety a návrhy od občanov

   8/ Návrh na schválenie záverečného účtu hospodárenia obce za rok 2017

   9/ Návrh na prerokovanie výstavby domu nádeje

 10/  Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb

 11/ Rôzne

 12/ Diskusia

 13/ Závery z rokovania

 14/ Záver                                            

                                                                                                  Ing. Cyril Revák
                                                                                                  starosta obce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 24.5.2018

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 8

K návrhu  na schválenie záverečného účtu hospodárenia obce za rok 2017

Predkladá:

Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch

po prerokovaní

A. BERIE NA VEDOMIE

 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu hospodárenia obce za rok 2017

B. SCHVAĽUJE

B1.  Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Ostrovany za rok 2017

B2.  Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  prebytku , vo finančnom vyjadrení   

        12 950,23 €.

C. ODPORÚČA

Vykonať, nezvislým audítorom,  overenie riadnej účtovnej závierky k 31.12.2017          

Predkladám poslancom OZ záverečný účet hospodárenia obce za rok 2017 na schválenie.

Odporúčam poslancom OZ preštudovať si predložené materiály a prípadné otázky, doplnenia a návrhy predložiť na rokovaní OZ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záverečný účet

a rozpočtové hospodárenie

Obce Ostrovany

za rok 2017

Predkladá : Ing. Cyril Revák

Spracoval:  Bc. Martina Lukáčová

V Ostrovanoch dňa 4. 5. 2018

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 10.5.2018

Záverečný účet schválený OZ dňa  ..................... , uznesením č. ..................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záverečný účet

a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2017

OBSAH :

  1. Rozpočet obce na rok 2017

  2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

  3. Rozbor čerpania výdavkov v roku 2017

  4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

  5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov –  rezervného fondu a sociálneho

       fondu

  6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

  7.  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

  8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám -

       podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

  9. Podnikateľská činnosť

10. Prehľad o stave bankových účtov a pokladnice k 31.12.2017

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu

12. Prehľad pohľadávok, záväzkov a časového rozlíšenia k 31.12.2017

13. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

14. Prehľad o poskytnutých zárukách obce

15. Hodnotenie programov rozpočtu

16. Návrh uznesenia

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

1. Rozpočet obce na rok 2017

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2017.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2016 uznesením č. 79/2016.

Rozpočet bol zmenený 1 krát rozpočtovým opatrením  č. 111/2017 zo dňa 14. 12. 2017.

     Rozpočet obce

Schválený

rozpočet  v €

Schválený rozpočet

po poslednej zmene v €

Príjmy celkom

679 170

883 765

z toho :

Bežné príjmy

679 170

876 960

Kapitálové príjmy

0

0

Finančné príjmy

0

6 805

Výdavky celkom

679 170

883 765

z toho :

Bežné výdavky

445 020

612 040

Kapitálové výdavky

205 650

218 225

Finančné výdavky

28 500

28 500

Rozpočet  obce

0

0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

  1. Bežné príjmy celkom

Rozpočet na rok 2017

Upravený rozpočet 2017

Skutočnosť

k 31. 12. 2017

%

plnenia

679 010

883 765

862 469,11

97,59

Z rozpočtovaných celkových príjmov 679 010 € bol skutočný príjem k  31. 12. 2017 v sume     862 469,11 €, čo predstavuje  97,59 % plnenie.     

  1. daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017

Upravený rozpočet 2017

Skutočnosť

k 31. 12. 2017

%

plnenia

542 180

541 980

550 893,79

101,64

Z rozpočtovaných  daňových príjmov 541 980 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume

550 893,79 €, čo predstavuje plnenie 101,64 %.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 520 180  € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume  530 804,70 €, čo predstavuje plnenie na 102,04  %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 9 500 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 14 876,79 €, čo predstavuje 156,60 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6577,19 €, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 974,42 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  6 325,18 € ako  nedoplatky dane z minulých rokov.

Daň za psa  plnenie 243 € z rozpočtovaných 300 €.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad   4 397,59  € prijatých za rok 2017  a 571,71 € ako nedoplatky z minulých rokov.

  1. nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017

Upravený rozpočet 2017

Skutočnosť

k 31. 12. 2017

%

plnenia

27 500

31 700

32 389,82

102,17

Príjmy z  vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 7 800 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 5 302,26 €, čo je plnenie 67,98 %. Uvedený príjem predstavuje   príjem z prenajatých pozemkov v sume 50,20 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume  5 252,06  €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 23 900 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 27 087,56 €, čo je plnenie 113,33 %.

  1.  iné nedaňové príjmy a úroky:

Rozpočet na rok 2017

Upravený rozpočet 2017

Skutočnosť

k 31. 12. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

%

plnenia

500,00

3 200,00

                5 537,12

173,03

Medzi iné nedaňové príjmy boli zaúčtované príjmy z dobropisov vo výške 2 641,83 €, z vratiek vo výške 423,58 € a iné príjmy vo výške  224,00 €. Úroky boli prijaté vo výške 2 247,71 €.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 300 080  € bol skutočný príjem vo výške 273 148,38  €, čo predstavuje plnenie 91,03 %.

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Ministerstvo vnútra SR

665,61

Dotácia na REGOB

Ministerstvo vnútra SR

21,20

Dotácia na register adries

Úrad splnomocnenca vlády SR pre RK

9 619,66

Refundácia nákladov NP TSP

Okresný úrad odbor SoŽP

188,49

Životné prostredie

Okresný úrad odbor školstva

3 372,00

Školstvo MŠ

Okresný úrad odbor školstva

166 129,00

Školstvo ZŠ

Okresný úrad odbor školstva

1 670,00

Vzdelávacie poukazy ZŠ

Okresný úrad odbor školstva

4 334,00

Sociálne znevýhodnené prostredie

Okresný úrad odbor CO a KR

45,00

Odmena pre skladníka CO

Okresný úrad odbor VVS

555,98

Dotácia na voľby do VÚC

ÚPSVaR

19 619,30

Stravné pre deti v HN

ÚPSVaR

4 233,00

Školské potreby pre deti v HN

ÚPSVaR

4 420,80

Osobitný príjemca – dávka v HN

ÚPSVaR

9 679,51

Refundácia nákladov na AČ

ÚPSVaR

15076,32

Prídavky na deti záškoláctvo

ÚPSVaR

821,70

Osobitný príjemca PND

ÚPSVaR

32 696,81

Refundácia nákladov na §54

Spolu

273 148,38

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

  1. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2017

Upravený rozpočet 2017

Skutočnosť

k 31. 12. 2017

%

plnenia

0

0

500,00

Účtovná jednotka nemala na rok 2017 rozpočtované kapitálové príjmy, skutočnosť bol príjem splátok za predaj pozemku.

  1. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2017

Upravený rozpočet 2017

Skutočnosť

k 31. 12. 2017

%  

plnenia

0

6 805,00

6 805,00

100

Účtovná jednotka mala na rok 2017 upravený rozpočet príjmových finančných operácií – nespotrebované normatívne prostriedky na ZŠ z roku 2016.

3. Rozbor čerpania výdavkov v roku 2017

Rozpočet na rok 2017

Upravený rozpočet 2017

Skutočnosť

k 31. 12. 2017

%

čerpania

679 170,00

883 765,00

621 924,47

70,37

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 883 765 € bolo skutočne čerpané  k 31. 12. 2017 v sume 621 924,47  €, čo predstavuje  83,26 %-né čerpanie.

  1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2017

Upravený rozpočet 2017

Skutočnosť

k 31. 12. 2017

%

čerpania

445 020,00

612 040,00

559 847,07

91,47

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 612 040 € bolo skutočne čerpané  k 31. 12. 2017 v sume 559 847,07  €, čo predstavuje  čerpanie  91,47 %.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 260 230  € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 248 688,94 €, čo je 95,57 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce,  sociálnej pracovníčky, pracovníkov v základnej škole  a  v materskej škole, pracovníkov zamestnaných cez národné projekty Terénna sociálna práca a Komunitná práca a pracovníkov zamestnaných cez národné projekty ÚPSVaR.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných  93 010 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 v sume 88 941,92 €, čo je čerpanie 95,63 %.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 184 100  € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 v sume 155 706,13 €, čo je 84,58 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 72 700  € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 v sume 64 804,85  €, čo predstavuje čerpanie 89,14  %.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných  2 000 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2017 v sume 1 705,23 €, čo predstavuje čerpanie 85,26 %.

2) Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2017

Upravený rozpočet 2017

Skutočnosť

k 31. 12. 2017

čerpania

205 650,00

243 225,00

33 613,40

13,82

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 243 225 € bolo skutočne čerpané  k 31. 12. 2017 v sume 33 613,40 €, čo predstavuje čerpanie 13,82 %.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

  1. Nákup prevádzkových strojov

Z rozpočtovaných 25 000 € na nákup strojov a zariadení boli skutočne čerpané finančné prostriedky vo výške 29 838,60 € - čerpanie 119,35 %.

  1.  Realizácia nových stavieb

Z rozpočtovaných  148 225 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2017 v sume 1 984,80 €, čo predstavuje čerpanie 1,34  %.

3) Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2017

Upravený rozpočet 2017

Skutočnosť

k 31. 12. 2017

%

čerpania

28 500,00

28 500,00

28 464,00

99,87

Z rozpočtovaných 28 500 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo čerpanie k 31. 12. 2016 v sume 28 464 €, čo predstavuje 99,87 %.

Rozbor plnenia výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

Obec Ostrovany má zostavený rozpočet v členení podľa ekonomickej klasifikácie na základe  Usmernenia ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004 – 42, ktorú vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky dňa 8.decembra 2004. Súčasťou usmernenia sú aj vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie.

600 Bežné výdavky

Hlavná kategória 600 zahŕňa platby za mzdy, platy, poistné, tovary a služby ako aj bežné výdavky na nákup materiálu a súvisiacich miezd aj pri obstarávaní dlhodobého majetku vo vlastnej réžii. Patria tu aj transfery právnickým osobám a jednotlivcom poskytované vo forme dávok, dotácií, príspevkov, členského. Majetok obstarávaný z bežných výdavkov sa udržuje a opravuje (vrátane modernizácie a rekonštrukcie) vždy z bežných výdavkov.

Schválený rozpočet 2017

v €

Upravený rozpočet 2017 v €

Skutočné plnenie 2017

v €

Plnenie rozpočtu

v %

610

202 230

260 230

248 688,94

     95,57

620

72 720

93 010

88 941,92

95,63

630

137 870

184 100

155 706,13

84,58

640

29 400

72 700

64 804,85

89,14

650

2 800

2 000

1 705,23

85,26

Spolu

357 970

397 430

384 776,41

96,82

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Schválený rozpočet 2017

v €

Upravený rozpočet 2017 v €

Skutočné plnenie 2017

v €

Plnenie rozpočtu

v %

611

154 300

212 300

202 270,03

95,28

612

36 400

34 400

32 382,17

94,13

614

11 530

13 530

14 036,74

103,75

Spolu

202 230

260 230

248 688,94

95,57

Ekonomická klasifikácia 610 zahŕňa tarifné, základné, funkčné, platy vrátane ich náhrad, príplatky za prácu nadčas, osobné príplatky, príplatky za riadenie, odmeny zamestnancom, ostatné osobné vyrovnania a doplatky k platu.

620 Poistné a príspevky do poisťovní

Schválený rozpočet 2017

v €

Upravený rozpočet 2017

v €

Skutočné plnenie 2017

v €

Plnenie rozpočtu

v %

621

17 800

21 000

17 907,88

85,28

623

2 800

5 400

5 458,15

1 2 3 4 5 6 7 8

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom

Kontakt na nás

OBEC OSTROVANY
Obecný úrad
Hlavná 60/29
082 22 p. Šarišské Michaľany

obecostrovany@obecostrovany.sk
+421 51 / 452 15 08