Aktuality

POZVÁNKA na 13. riadne zasadnutie OZ 2.3.2017 o 18,00 hodine

 23.02.2017

O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  XIII/2017                                                                           V Ostrovanoch dňa 22.2.2017

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        XIII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

2. marca 2017 /štvrtok/ so začiatkom o 18,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v  Ostrovanoch s týmto programom :

   1/ Otvorenie

   2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

   4/ Voľba návrhovej komisie

   5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia

   6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

       zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

   7/ Podnety a návrhy od občanov

   8/ Návrh na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych

        kompetencií na úseku školstva v roku 2017 – zmeny a doplnky VZN č. 2/2013.

   9/ Návrh na prerokovanie zmien a doplnkov VZN č. 1/2011 výšky a spôsobu úhrady

        príspevkov na  čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

 10/ Návrh na prerokovanie VZN č. 1/2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

        školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany

 11/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb

 12/ Rôzne

 13/ Diskusia

 14/ Závery z rokovania

 15/ Záver

   

                                                                                                  Ing. Cyril Revák
                                                                                                  starosta obce

MATERIÁLY  NA  ROKOVANIE  OZ

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2018

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom