Aktuality

Protipožiarne opatrenia počas vykurovacieho obdobia OR HaZZ Prešov

 18.10.2016

Vykurovacia sezóna sa už začala,

nepodceňujte dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov !


     S   príchodom   prvých   mrazov  a chladného   počasia sa občania začínajú zaoberať tým, ako si svoje príbytky dostatočne vyhriať.

    Každý rok vďaka technickým nedostatkom alebo ľudskej neznalosti, či neopatrnosti, dochádza k vzniku požiarov, spôsobených tepelnými spotrebičmi určenými na vykurovanie, varenie, či ohrev teplej vody, poškodenými dymovodmi alebo komínovými telesami, pričom najväčší počet požiarov vzniká práve u fyzických osôb v  rodinných domoch,  bytových domoch, či v priestoroch ktoré  s nimi súvisia.       

    Z rozboru požiarovosti v okresoch Prešov a Sabinov za minulý rok vyplýva, že vzniklo 22 požiarov v čase vykurovacieho obdobia.  Pri týchto požiaroch nedošlo k zraneniu ani usmrteniu osôb. Priame škody spôsobené na majetku občanov boli  vyčíslené na 33 480 eur, uchránené hodnoty vo výške 162 500 eur.

     Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov, patrí vyhorenie sadzí v komíne v 17 prípadoch, zle umiestnenie resp. nesprávna inštalácia vykurovacieho telesa a dymovodu  v troch prípadoch.

    Napríklad v obci Klenov, požiar poškodil strešnú a stropnú konštrukciu na dvoch rodinných domoch pričom priama škoda na majetku spôsobená požiarom  bola za 15 000 eur.

    Z uvedenej štatistiky požiarovosti vyplýva, že opatrnosti nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné konštrukcie patria k najviac namáhaným častiam stavby, kde životnosť komína je najviac ohrozovaná prudkými zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi a agresívnymi kondenzátmi spalín horenia.

   

K predchádzaniu vzniku požiarov v domácnostiach v rodinných domoch a bytových domoch, hasiči   poskytujú občanom tieto rady:

-  komínové   telesá  udržiavajte   v  dobrom   technickom  stave. Dbajte  na  ich  pravidelné  čistenie

   a  vykonávanie  kontroly. Vymetanie   sadzí  v  komíne  a  vyberanie  pevných  usadenín  musí   byť

   samozrejmosťou rovnako ako kontrola jeho technického stavu,

-  nikdy  nehaste   prípadný   požiar   sadzí   v komíne  vodou,  mohlo   by  dôjsť  k  jeho popraskaniu,

- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte  a nesušte  v ich blízkosti horľavé  materiály,   
-  nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé  kvapaliny,

-  inštaláciu  vykurovacích  telies  zverte  vždy  odborníkom, pri plnom  rešpektovaní pokynov výrobcu,

-  dbajte  na  to,  aby  vykurovacie  telesá,  sporáky,   pece  a  pod.  boli  umiestnené  na  nehorľavej

   podložke, predpismi určených  rozmerov a odborne  zaústené do komínových prieduchov,

-  popol  z  vykurovacích  telies  uložte  zásadne  do nehorľavých  a  uzatvárateľných  nádob,

-  nenechávajte  bez  dozoru  deti  v  blízkosti  palivových  spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov,

   elektrických a iných spotrebičov ako aj v blízkosti otvoreného ohňa,

-  pri všetkých  druhoch spotrebičoch, je  potrebné dodržiavať predpísané vzdialenosti od stavebných

   konštrukcií, horľavých predmetov a horľavých látok. Napríklad, pri spotrebičoch na tuhé palivo,     
    musí byť dodržaná vzdialenosť minimálne 800 mm,  vo všetkých smeroch,    

-  dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových

   tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

   Pamätajte, čas venovaný dodržiavaniu pravidiel bezpečnej manipulácie so spotrebičmi sa Vám mnohonásobne vyplatí. Dôsledné preventívne opatrenia Vám ochránia zdravie a majetok pred požiarmi. Hasiči sú pripravení Vám odborne poradiť v danej problematike.    

     V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou a bez paniky. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, ohláste požiar čo najskôr Hasičskému a  záchrannému  zboru  v Prešove na linku č. 150 alebo na linku tiesňového volania č. 112.

Spracoval: npor. Ľubomír Kijovský – samostatný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ v Prešove.

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2018

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom